Forskrift om fredning for Strømmen fuglefredningsområde, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1983-12-23-2024
PublisertII 1984 s 780
Ikrafttredelse23.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrømmen fuglefredningsområde, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14og§9, jf LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Rissa

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 23. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø innenfor sundet Strømmen i Rissa kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet ved kgl.res. av 23. desember 1983 under betegnelsen «Strømmen fuglefredningsområde».

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 57/7,27, 112; 57/13,14,16,35,105; 57/131,133; 58/2; 58/3,5; 58/4,13; 58/9; 58/11,16; 124/1; 124/6; 124/7; 124/12; 124/14; 124/17.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca 310 dekar, hvorav ca 225 dekar er vannareal.

Grensene for fuglefredningsområdet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet april 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Rissa kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et spesielt våtmarksområde med rike strandenger, samt bevare et viktig trekk- og overvintringsområde for vannfugl.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse (jf. viltlovens § 3).

Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt i fuglefredningsområdet, jf dog pkt. V, 3.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. bygging av veier, nydyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Grunneierens næringsvirksomhet, herunder bruk av eksisterende beiterett, fiskerett og båtrett i nåværende omfang. Dog skal de som ferdes i området utvise spesiell aktsomhet overfor rastende og beitende fugl.
3.Fellefangst av mink i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som gjør vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.Opprenskning av Strømmen for å bedre vannutskiftningen, dog uten at dette kommer i strid med verneformålet.
3.Eventuell sprøyting og gjødsling av jordbruksområder.
4.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
5.Skjelldyrking/skjellhøsting i området.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områder til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelser trer i kraft straks.