Forskrift om fredning for Grønningsbukta naturreservat, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1983-12-23-2025
PublisertII 1984 s 783
Ikrafttredelse23.12.1983
Sist endretFOR-1990-08-30-708
Endrer
Gjelder forGrønningsbukta naturreservat, Rissa kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Rissa

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 23. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 30. august 1990 nr. 708.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Grønningsbukta med tilliggende fjære og sumpområder i Rissa kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 23. desember 1983 under betegnelsen Grønningsbukta naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988, er grensen for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 30. august 1990.

II.

Det fredete område berører følgende gnr/bnr: 15/1, 16/1, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6.

Reservatet dekker et areal på ca. 588 dekar, hvorav 490 dekar er vannareal.

Grensen for naturreservatet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet april 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Rissa kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktet bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturlige tilstand med tilhørende plante- og dyreliv, særlig av hensyn til et spesielt strandengområde og et rikt og interessant fugleliv.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, jf dog pkt V og VI.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, herunder deres bo, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt, jf dog pkt V, 6.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nydyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt, (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet
4.vedlikehold av eksisterende veier og kraftlinjer, samt vedlikehold og oppsetting av gjerder
5.sanking av bær og matsopp
6.fellefangst av mink, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som gjør vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.Utføring av nye kloakkledninger, når anlegget er godkjent i medhold av gjeldende forurensningslover. Unntaket gjelder ikke kloakk fra industri.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre spesielle tilfeller, dersom disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områder til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.