Forskrift om fredning for Svorkmyran naturreservat, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1983-12-23-2027
PublisertII 1984 s 790
Ikrafttredelse23.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvorkmyran naturreservat, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Orkdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 23. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Svorkmyran i Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som natureservat ved kgl.res. av 23. desember 1983 under betegnelsen «Svorkmyran naturreservat».

II.

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 179/1; 179/2; 180/1; 180/5; 181/1; 182/1; 182/2, 182/3; 182/4; 182/5; 183/1; 188/1; 188/2; 189/1; 189/3, 190/1; 190/2; 191/1; 192/1; 192/2; 195/1; 195/2, 198/1.

Reservatet dekker et areal på ca 830 dekar, hvorav ca 365 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet april 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Orkdal kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, jf dog pkt V og VI.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, herunder deres bo, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt, jf dog pkt. 6-7.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nydyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet
4.vedlikehold av eksisterende veier og kraftlinjer
5.tradisjonell bruk av og vedlikehold av naust og båtståer, fiske med vanlige redskap i elva, samt garnfiske i Gangås-vatnet for grunneiere/rettighetshavere
6.storviltjakt og fellefangst av mink i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter
7.bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt
8.bruk av robåt, kano eller tilsvarende framkomstmiddel for grunneierne/rettighetshavere, samt de som ledsager eller utfører nødvendige tjenester på vegne av disse

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som gjør vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.kontrollert uttynning/høydereduskjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket
4.hogst av ved til eget bruk.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre spesielle tilfeller, dersom disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områder til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.