Forskrift om fredning for Fitjan fuglefredningsområde, Selbu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1983-12-23-2034
PublisertII 1984 s 809
Ikrafttredelse23.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forFitjan fuglefredningsområde, Selbu kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14og§9, jf LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Selbu

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 23. desember 1983. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø ved Gaulsetselvas utløp i Selbusjøen i Selbu kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet ved kgl.res. av 23. desember 1983 under betegnelsen «Fitjan fuglefredningsområde».

II.

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 143/53; 151/2,5,8,11; 151/14; 152/1; 152/2; 152/5; 153/1,3,7; 153/10.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca 205 dekar, hvorav ca 95 dekar er vannareal.

Grensene for fuglefredningsområdet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet april 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Selbu kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et spesielt våtmarksområde med et rikt og interessant fugleliv, og bevare et viktig trekkområde for vannfugl.

IV.

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Fugler, herunder deres bo, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse (jf. viltlovens § 3).

Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt i fuglefredningsområdet, jf dog pkt. V, 3.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. bygging av veger, nydyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.

V.

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Grunneierens næringsvirksomhet, herunder bruk av eksisterende beiterett, fiskerett og båtrett i nåværende omfang, dog skal de som ferdes i området utvise spesiell aktsomhet overfor rastende og beitende fugl.
3.Fellefangst av mink i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som gjør vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Forvaltningsmydigheten kan fastsette nærmere regler for ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom disse ikke strider mot formålet med fredningen.

X.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

XI.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områder til Miljøverndepartementet.

XII.

Disse bestemmelser trer i kraft straks.