Forskrift om fredning for Våletjern naturreservat, Stange kommune, Hedmark.

DatoFOR-1984-02-10-274
PublisertII 1983 s 72
Ikrafttredelse10.02.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forStange kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf. LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Stange

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 10. februar 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Våletjern i Stange kommune, Hedmark fylke, fredet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 10. februar 1984 under betegnelsen «Våletjern naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr: 96/21, 96/43, 101/1, 295/1, 295/2 og 297/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 0,13 km², hvorav ca. 0,1 km² er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1983. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Stange kommune, hos fylkesmannen i Hedmark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare og hindre total gjengroing av et naturlig næringsrikt tjern med et rikt plante- og fugleliv, og et myrkompleks som det knytter seg store pollenanalytiske interesser til.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jf dog punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m over reservatet, er forbudt, (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).

Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vannuttak til jordvanning for nåværende anlegg og for jordbrukseiendommer som grense til tjernet.
3.Opprensking av utløpsbekken og bygging av pumpeverk etter alternativ III i fylkeslandbruksstyrets utredning av 7. august 1981.
4.Sanking av bær og matsopp.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Hedmark.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.