Forskrift om vern for Storemyr - Fagerbakken landskapsvernområde med tilhørende plantelivsfredning, Tjøme kommune, Vestfold.

DatoFOR-1984-02-24-482
PublisertII 1984 s 119
Ikrafttredelse24.02.1984
Sist endretFOR-1997-05-13-663
EndrerFOR-1980-06-13-23
Gjelder forTjøme kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jf. LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Tjøme

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 24. februar 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 13 mai 1997 nr. 482.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jfr. § 6 og §§ 21, 22 og 23, er et skogsområde på Hvasser i Tjøme kommune, Vestfold fylke, lagt ut som landskapsvernområde ved kgl.res. av 24. februar 1984 under navnet «Storemyr - Fagerbakken landskapsvernområde». Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572, jfr. Miljøverndepartementets vedtak av 8. november 1988 om delegasjon av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning 28. november 1995 og 13. mai 1997. Plantelivet er fredet særskilt i medhold av samme lovs § 13.

0Endret ved forskrift 13 mai 1997 nr. 663.

II

Landskapsvernområdet omfatter gnr./bnr.:

31/1, 4, 5, 22, 26, 39, 46, 51, 52, 62, 68, 69, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 86, 88, 90, 93, 98, 100, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 135, 139, 140, 148, 151.

32/1, 2, 7, 32, 41, 58, 62, 64, 69, 74, 95, 97, 101, 105, 108, 109, 120, 121, 122, 129, 131, 137, 141, 155, 156, 157, 167, 170, 172, 179, 197, 200.

Grensene for Storemyr - Fagerbakken landskapsvernområde er avmerket på grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5000, datert Direktoratet for naturforvaltning november 1995. Kartet oppbevares i Tjøme kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Grensene skal avmerkes i marka, og grensepunktene skal koordinatfestes.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 276 da.

0Endret ved forskrift 13 mai 1997 nr. 663.

III

Formålet med fredningen er å bevare et rikt lauvskogsområde med tilhørende tørrengsamfunn.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.I områdene utenom opparbeidede tomter, veger og stier er plantelivet, herunder også døde busker og trær, fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel til fots. Fra disse områdene er det også forbudt å fjerne planter eller plantedeler, og det må ikke innføres nye plantearter.

Unntatt fra dette punkt er tiltak i medhold av punktene V og VI.

2.Alle inngrep som vesentlig endrer landskapets karakter er forbudt, herunder uttak eller oppfylling av masse, bygging av veier, framføring av luftlinjer og jordkabler eller avløpsledninger, henleggelse av avfall, samt oppføring av bebyggelse, anlegg eller lignende. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Motorisert ferdsel utenom eksisterende vei er forbudt.
0Endret ved forskrift 13 mai 1997 nr. 663.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, rednings-, politi-, brannvern-, skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.
2.Drift og vedlikehold av eksisterende veger, stier og luftledninger, herunder også nødvendig rydding av vegetasjon.
3.Vedlikehold og utbedringer av eksisterende fritidsboliger.
4.Vedlikehold av opparbeidede tomter i tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse.
0Endret ved forskrift 13 mai 1997 nr. 663.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfelle når disse ikke strider mot formålet med vernet.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker fra grunneierne/rettighetshaverne blir gjort kjent med vedtaket.

0Endret ved forskrift 13 mai 1997 nr. 663.

VII

Forvaltningen av verneforskriften tillegges fylkesmannen i Vestfold.

0Endret ved forskrift 13 mai 1997 nr. 663.

VIII

Den rett Kongen har etter § 6 til å fastsette nærmere regler for området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra vernebestemmelsene overføres for dette området til Miljøverndepartementet.

IX

Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves kgl.res. av 13. juni 1980 hva gjelder fredning av Storemyr - Fagerbakken landskapsvernområde, og Miljøverndepartmentets vedtak av 8. mars 1983 om midlertidig fredning av Storemyr - Fagerbakken landskapsvernområde.