Forskrift om vern for Auesøya landskapsvernområde med tilhørende plante- og dyrelivsfredning, Grimstad kommune, Aust-Agder. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1984-11-08-1848
PublisertII 1984 522
Ikrafttredelse08.11.1984
Sist endretFOR-2005-10-13-1215
Endrer
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23
Kunngjort
Rettet07.07.2005, Kap IV nr 2.
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Grimstad

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regjeringens res. av 8. november 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 13 okt 2005 nr. 1215.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, § 13 og § 14, 2. ledd, jfr. § 6 og § 21, § 22 og § 23, er en del av Auesøya i Grimstad kommune i Aust-Agder vernet som landskapsvernområde med tilhørende plante- og dyrelivsfredning ved regj.res. av 8. november 1984 under betegnelsen Auesøya landskapsvernområde.

II

Det vernede området omfatter følgende gnr./bnr.: 156/5 og 157/1, 2 og 4.

Landskapsvernområdet dekker et land- og sjøareal på ca. 1.900 daa, herav 675 daa landareal.

Grensen for landskapsvernområdet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:10.000, datert Direktoratet for naturforvaltning september 2005. Kartet, grensebeskrivelsen og vernebestemmelsene oppbevares i Grimstad kommune, hos fylkesmannen i Aust-Agder og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunkter bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 13 okt 2005 nr. 1215.

III

Formålet med vernet er å bevare en typisk sørlandsøy med et vakkert natur- og kulturlandskap og tilhørende plante- og dyreliv.

IV

For landskapsvernområdet med plante- og dyrelivsfredning gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig endrer eller innvirker på landskapets art eller karakter, herunder drenering, uttak eller utfylling av masse, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, oppføring av bygninger, anlegg m.v. og henleggelse av avfall er forbudt. Oversikten er ikke uttømmende.
2.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse utover det som følger av vanlig ferdsel eller tiltak under punkt V.

Nye plantearter må ikke innføres.

3.Alle fugler og pattedyr, herunder deres boplass, hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødvendig forstyrrelse.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder må ikke slippes innen landskapsvernområdet.

Nye dyrearter må ikke innføres.

4.Motorisert ferdsel til lands er forbudt (herunder bruk av modellfly). Forbudet gjelder også lavtflyvning under 1000 fot eller landing med luftfartøy.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med vernet krever det.
3.Bruk og vedlikehold av eksisterende bygninger, samt oppføring av brygge og båthus ved Dalesund.
4.Hogst av ved i samråd med forvaltningsmyndigheten, til bruk i eksisterende bygninger.
5.Bær- og soppsanking.
6.Husdyrbeite.
7.Vedlikehold av eksisterende elektrisitetsforsyningsnett og nødvendig rydding av vegetasjon langs ledningsnettet.
8.Opprettelse og vedlikehold av fyr og andre seilingsmerker.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges fylkesmannen i Aust-Agder.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v. og etter § 22 om regulering av ferdsel, og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.