Forskrift om vern for Kalkheia landskapsvernområde, Kristiansand kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1984-11-16-1899
PublisertII 1984 s 542
Ikrafttredelse16.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forKalkheia landskapsvernområde, Kristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om landskapsvernområde, Kristiansand

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. november 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jfr. §§ 6 og 7, samt §§ 21, 22 og 23 er et område Kalkheia i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke, vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 16. november 1984 under betegnelsen Kalkheia landskapsvernområde.

II

Det vernede området eies av Forsvaret.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 215 dekar.

Grensene for området framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1984. Kartet og vernebestemmelsene oppbevares i Kristiansand kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et åsparti med mange små og gamle brudd på kalkspatmarmor som ble brukt til kalkbrenning. Stedet har kulturhistorisk betydning idet bruddene forsynte kalkverket på Sødal.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt, herunder uttak eller utfylling av masse, oppføring av bygninger eller andre anlegg, framføring av veger, luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke fullstendig. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å endre landskapets art eller karakter vesentlig.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Nødvendig vedlikehold av eksisterende veger, bygninger og anlegg.
2.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
3.Gjennomføring av ordinær, daglig militær øvingsvirksomhet.

VI

Forsvaret gis tillatelse til i samråd med forvaltningsmyndigheten:

1.Utbedring av veg til skytebanen.
2.Oppføring av mindre bygg som redskapsboder o.l.
3.Å anlegge ildstillinger/dekninger oppå bakken.
4.Å føre kabel i luftspenn over området.
5.Utbedring av sti/veg i nordvestre del av området til kjørbar veg.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v. etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.