Forskrift om fredning for Lona naturminne, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-1984-11-16-1900
PublisertII 1984 s 544
Ikrafttredelse16.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forLona naturminne, Kragerø kommune, Telemark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 11 jf § 12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Lona naturminne

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. av 16. november 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jfr. § 12 og §§ 21, 22 og 23 er en mineralforekomst Lona i Kragerø kommune, Telemark fylke, fredet som naturminne ved kgl.res. av 16. november 1984 under betegnelsen Lona naturminne.

II

Det fredete området eies av Statens vegvesen.

Naturminnet dekker et areal på mindre enn 1 dekar.

Grensene for naturminnet framgår av kart i målestokk 1:1.000, datert Miljøverndepartementet september 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Kragerø kommune, hos fylkesmannen i Telemark og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturminnet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare en vegskjæring med lyse bånd bestående av mineralet serpentin omgitt av lyse kvartsittiske bergarter.

IV

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder uttak eller påfylling av masse, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger, framføring av jordkabler og kloakkledninger, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall. Det er også forbudt å risse eller male inn tegn, figurer o.l. i fjell eller på steinblokker. Oppgjøring av varme er ikke tillatt. Oversikten er ikke uttømmende.
2.Hammerbruk, kiling, boring og sprengning er ikke tillatt. Innsamling av prøver fra fast fjell er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Nødvendig vedlikehold av eksisterende veger, bygninger og anlegg.
2.Å ta med løse steiner til personlig samlerformål om grunneier eller bruker gir tillatelse til dette. Dersom verneverdiene gjør det nødvendig, kan forvaltningsmyndigheten innføre forbud mot all innsamling av prøver i området.
3.Skånsom bruk av hammer i undervisningssammenheng godkjent av forvaltningsmyndigheten.
4.Vanlig vedlikehold av veggrøft langs naturminnet og plukking av løs stein fra selve naturminnet når dette er nødvendig av trafikksikkerhetshensyn.
5.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvesen-, sikring-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Telemark.

IX

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v. etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.

Samtidig oppheves Miljøverndepartementets vedtak av 30. september 1982 nr. 1839 om midlertidig fredning av naturminnet Lona.