Forskrift om fredning for Ula naturminne, Larvik kommune, Vestfold

DatoFOR-1984-11-16-1902
PublisertII 1984 s 548
Ikrafttredelse16.11.1984
Sist endretFOR-2015-03-05-201
EndrerFOR-1980-06-06-1
Gjelder forUla naturminne, Larvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jfr. § 12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturminne, Larvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. november 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 5 mars 2015 nr. 201.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jf. § 12 og § 21, § 22 og § 23 er en mineralforekomst Ula i Larvik kommune, Vestfold fylke, fredet som naturminne ved kgl.res. av 16. november 1984 under betegnelsen Ula naturminne.

0Endret ved forskrift 5 mars 2015 nr. 201.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 1110/55.

Naturminnet dekker et areal på ca. 1,4 dekar.

Grensene for naturminnet framgår av kart i målestokk 1:1 000, datert Miljøverndepartementet september 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Larvik kommune, hos Fylkesmannen i Vestfold og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for naturminnet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 5 mars 2015 nr. 201.

III

Formålet med fredningen er å bevare syenitt-pegmatitt ganger med forekomster av det blåfargete feltspatmineralet kryptoperthitt (månestein).

IV

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former for flytting eller påfylling av masse, stein og steinblokker, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger, framføring av jordkabler og kloakkledninger, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall. Oversikten er ikke uttømmende.
2.Hammerbruk, kiling, boring og sprengning og innsamling av løse steiner eller prøver fra fast fjell tillates ikke. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn, figurer o.l. på fjell eller steinblokker. Oppgjøring av varme er ikke tillatt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Nødvendig vedlikehold av eksisterende veger, bygninger og anlegg.
2.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvesen-, sikring-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vestfold.

0Endret ved forskrift 5 mars 2015 nr. 201.

IX

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 6, § 10 og § 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger mv. etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 5 mars 2015 nr. 201.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.

Samtidig oppheves kgl.res. av 6. juni 1980 nr. 1 om fredning av Ula naturminne.