Forskrift om fredning for Hørtekollen naturminne, Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-1984-11-16-1904
PublisertII 1984 s 552
Ikrafttredelse16.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forHørtekollen naturminne, Lier kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jfr. § 12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturminne, Lier

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. november 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jfr. § 12 og §§ 21, 22 og 23 er en mineralforekomst Hørtekollen i Lier kommune, Buskerud fylke, fredet som naturminne ved kgl.res. av 16. november 1984 under betegnelsen Hørtekollen naturminne.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 176/3.

Naturminnet dekker et areal på ca. 7 dekar.

Grensene for naturminnet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Lier kommune, hos fylkesmannen i Buskerud og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturminnet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare en klassisk forekomst av mineralet helvin.

IV

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former for flytting eller påfylling av masse, stein og steinblokker, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger, framføring av jordkabler og kloakkledninger, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall. Oversikten er ikke uttømmende.
2.Hammerbruk, kiling, boring, sprengning og innsamling av løse steiner eller prøver fra fast fjell tillates ikke. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn, figurer o.l. på fjell eller steinblokker. Oppgjøring av varme er ikke tillatt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Nødvendig vedlikehold av eksisterende veger, bygninger og anlegg.
2.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvesen-, sikring-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Buskerud.

IX

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v. etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.

Samtidig oppheves Miljøverndepartementets vedtak av 30. september 1982 nr. 1842 om midlertidig fredning av Hørtekollen naturminne.