Forskrift om fredning for Hamrefjell naturreservat, Øvre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-1984-11-16-1905
PublisertII 1984 s 554
Ikrafttredelse16.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamrefjell naturreservat, Øvre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jfr. § 12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Øvre Eiker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. november 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jfr. § 12 og §§ 21, 22 og 23 er en mineralforekomst Hamrefjell i Øvre Eiker kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 16. november 1984 under betegnelsen Hamrefjell naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 113/2 og 5.

Reservatet dekker et areal på ca. 20 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Øvre Eiker kommune, hos fylkesmannen i Buskerud og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare en klassisk lokalitet med kontaktmetamorfe bergarter og mineraler der særlig mineralet vesuvian er godt utviklet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former for flytting eller påfylling av masse, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger, framføring av jordkabler og kloakkledninger, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall. Det er også forbudt å risse eller male inn tegn, figurer o.l. i fjell eller på steinblokker. Oppgjøring av varme er ikke tillatt. Oversikten er ikke uttømmende.
2.Hammerbruk, kiling, boring og sprengning er ikke tillatt. Innsamling av prøver fra fast fjell er forbudt.
3.Motorisert ferdsel utenom eksisterende veger er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Nødvendig vedlikehold av eksisterende veger, bygninger og anlegg.
2.Å ta med små løse steiner til personlig samlerformål samt å lete i ikke-vegetasjonsdekkede løsmasser om grunneier eller bruker gir tillatelse til dette. Graving med spade eller lignende hjelpemidler er ikke tillatt. Dersom verneverdiene gjør det nødvendig, kan forvaltningsmyndigheten innføre forbud mot all innsamling av prøver i området.
3.Skånsom bruk av hammer i undervisningssammenheng godkjent av forvaltningsmyndigheten.
4.Drift av skogen og motorisert ferdsel i sammenheng med skogsdrift, så lenge grunnen ikke skades.
5.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvesen-, sikring-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
6.Utbedring av eksisterende hesteveg til traktorveg i samråd med forvaltningsmyndigheten.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Buskerud.

IX

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v. etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.

Samtidig oppheves Miljøverndepartementets vedtak av 30. september 1982 nr. 1843 om midlertidig fredning av Hamrefjell naturreservat.