Forskrift om fredning for Muttagruven naturminne, Lunner kommune, Oppland.

DatoFOR-1984-11-16-1908
PublisertII 1984 s 560
Ikrafttredelse16.11.1984
Sist endret
EndrerFOR-1982-09-30-1848
Gjelder forMuttagruven naturminne, Lunner kommune, Oppland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jfr. § 12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturminne, Lunner

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. november 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jfr. § 12 og §§ 21, 22 og 23 er en mineralforekomst Muttagruven i Lunner kommune, Oppland fylke, fredet som naturminne ved kgl.res. av 16. november 1984 under betegnelsen Muttagruven naturminne.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 67/3 og 67/126.

Naturminnet dekker et areal på ca. 9 dekar.

Grensene for naturminnet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Lunner kommune, hos fylkesmannen i Oppland og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturminnet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et område med kontaktmetamorft dannete bly- og sinkmalmer og rester etter tidligere gruvedrift.

IV

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder uttak, eller påfylling av masse, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger, framføring av jordkabler og kloakkledninger, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall. Det er også forbudt å risse eller male inn tegn, figurer o.l. i fjell eller på steinblokker. Oppgjøring av varme er ikke tillatt. Oversikten er ikke uttømmende.
2.Hammerbruk, kiling, boring og sprengning er ikke tillatt. Innsamling av prøver fra fast fjell er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Nødvendig vedlikehold av eksisterende veger, bygninger og anlegg.
2.Å ta med små løse steiner til personlig samlerformål samt å lete i ikke-vegetasjonsdekkede løsmasser om grunneier eller bruker gir tillatelse til dette. Graving med spade eller lignende hjelpemidler er ikke tillatt. Dersom verneverdiene gjør det nødvendig, kan forvaltningsmyndigheten innføre forbud mot all innsamling av prøver i området.
3.Skånsom bruk av hammer i undervisningssammenheng godkjent av forvaltningsmyndigheten.
4.Drift av skogen så lenge grunnen ikke skades.
5.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvesen-, sikring-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

IX

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v. etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.

Samtidig oppheves Miljøverndepartementets vedtak av 30. september 1982 nr. 1848 om midlertidig fredning av Muttagruven naturminne.