Forskrift om vernebestemmelser for Østhagan landskapsvernområde, Lunner kommune, Oppland.

DatoFOR-1984-11-16-1910
PublisertII 1984 s 564
Ikrafttredelse06.11.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forØsthagan landskapsvernområde, Lunner kommune, Oppland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Lunner

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 16. november 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jfr. §§ 6 og 7, samt §§ 21, 22 og 23 er et område Østhagan i Lunner kommune, Oppland fylke, vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 16. november 1984 under betegnelsen Østhagan landskapsvernområde.

II

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 67/2, 30.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 30 dekar.

Grensene for området framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1984. Kartet og vernebestemmelsene oppbevares i Lunner kommune, hos fylkesmannen i Oppland og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et område med gamle jerngruver og kalkbrudd med tilhørende kalkovner.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt, herunder uttak eller utfylling av masse, oppføring av bygninger eller andre anlegg, framføring av veger, luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke fullstendig. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å endre landskapets art eller karakter vesentlig.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Nødvendig vedlikehold av eksisterende veger, bygninger og anlegg.
2.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvesen-, sikring-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med vernet.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

IX

Den myndighet Kongen har etter samme lovs §§ 6, 10 og 12 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v. etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.

Samtidig oppheves Miljøverndepartementets vedtak av 30. september 1982 nr. 1849 om midlertidig fredning av Østhagan naturminne.