Forskrift om fredning for Eidsbotn fuglefredningsområde, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-12-14-2093
PublisertII 1984 s 668
Ikrafttredelse14.12.1984
Sist endretFOR-2017-02-21-250
Endrer
Gjelder forEidsbotn fuglefredningsområde, Levanger kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, FOR-2015-10-09-1178, FOR-2015-10-20-1905
Kunngjort
KorttittelForskrift om Eidsbotn fuglefredningsområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 14. desember 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 sjette ledd, delegeringsvedtak 9. oktober 2015 nr. 1178 og delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905.
Endringer: Endret ved forskrift 21 feb 2017 nr. 250.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø i Eidsbotn i Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylke, fredet ved kgl.res. av 14. desember 1984 under betegnelsen fuglefredningsområde.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 1/2, 1/19, 1/148, 1/249, 13/7, 13/13, 13/34, 16/8, 16/162, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18/11, 18/14, 18/15, 18/19, 18/24, 18/25, 18/27, 18/39, 314/1, 314/82 og 500/1.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 2,0 km² vannareal.

Grensene for naturreservatet/fuglefredningsområdet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:10 000, datert Miljødirektoratet februar 2017. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Levanger kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 21 feb 2017 nr. 250.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området. Dette gjelder særlig m.h.t. de mange arter som benytter området under trekket vår og høst, og den store mengden av ender som overvintrer.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jfr. pkt. V og VI):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse (jfr. viltlovens § 3). Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt i fuglefredningsområdet. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands samt unødvendig trafikk eller bruk av motorbåt i Eidsbotn er forbudt (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly). Høgste tillatte hastighet for motorbåt er 5 knop.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyn-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av eksisterende veger, kabler og luftlinjer.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.
3.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
4.Oppføring av gjerder og naust på egen grunn.
5.Sikringsarbeider mot erosjon i strandkanten.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i særlige tilfeller når disse ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Denne forskrift trer i kraft straks.