Forskrift om fredning for Lundselvoset naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-12-14-2096
PublisertII 1984 s 676
Ikrafttredelse14.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forLundselvoset naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Verdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 14. desember 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved Lundselvas utløp i Leksdalsvatnet i Verdal kommune, Nord-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res av 14. desember 1984 under betegnelsen Lundselvoset naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 66/7,16, 66/9,10,12, 67/4, 74/2,9, 74/5,7.

Reservatet dekker et areal på ca. 0,35 km², hvorav ca. 0,06 km² er landareal.

Grensene for naturreservatet/fuglereservatet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet august 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Verdal kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. dog punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyn-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed
2.tradisjonell beiting
3.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
4.vedlikehold av eksisterende veier, kabler og luftlinjer
5.sanking av bær og matsopp
6.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette
7.bruk av motorbåt i forbindelse med utøvelse av lovlig fiske.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer
3.fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket
4.kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket
5.hogst av ved til eget bruk
6.bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.
7.rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det
8.oppføring av gjerder og naust
9.utføring av ny kloakk i området, når dette er godkjent med hjemmel i gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i særlige tilfeller når disse ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Denne forskrift trer i kraft straks.