Forskrift om fredning for Kjønshøyhopen naturreservat og fuglefredningsområde, Vikna kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-12-14-2109
PublisertII 1984 s 712
Ikrafttredelse14.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forKjønshøyhopen naturreservat og fuglefredningsområde, Vikna kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§14, jf LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Kjønshøyhopen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 14. desember 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, §§ 8, 9 og 14, 2. ledd, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde i Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 14. desember 1984 under betegnelsen Kjønsøyhopen naturreservat og fuglefredningsområde.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 52/1, 52/2, 52/5.

Reservatet dekker et areal på ca. 0,35 km², hvorav ca. 0,05 km² er landareal.

Grensene for naturreservatet/fuglefredningsområdet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet august 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Vikna kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet (merket A på kart) gjelder følgende bestemmelser (jf. dog punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf. viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

For fuglefredningsområdet (merket B på kart) gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon som er av betydning som næring eller livsmiljø for fugler, er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene VI-IX.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av pkt. VI-IX.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder må ikke slippes i fuglefredningsområdet. Utsetting av vilt er forbudt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, herunder drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

VI

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.tradisjonell beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund
3.vedlikehold av eksisterende veier, kabler og luftlinjer
4.grustekt i fjæra til eget bruk
5.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer
3.rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.

VIII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

IX

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

X

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

XI

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XII

Denne forskrift trer i kraft straks.