Forskrift om fredning for Leknesøyene dyrefredningsområde, Leka kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-12-14-2110
PublisertII 1984 s 715
Ikrafttredelse14.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeknesøyene dyrefredningsområde, Leka kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§14, jf LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om dyrefredningsområde, Leknesøyene

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 14. desember 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, §§ 9 og 14, 2. ledd, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Leknesøyene i Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke, fredet som dyrefredningsområde ved kgl.res. av 14. desember 1984 under betegnelsen Leknesøyene dyrefredningsområde.

II

Det vernete området berører deler av gnr/bnr: 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/14, 15/15, 15/17, 15/20, 15/21, 15/23, 15/27 i Leka kommune. Dyrefredningsområdet dekker et areal på ca. 13,5 km², hvorav ca. 11,5 km² er vannareal.

Grensene for dyrefredningsområdet fremgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet august 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Leka kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for dyrefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort våtmarksområde bestående av en rekke grasbevokste øyer/holmer og skjær i sin nåværende tilstand uten større tekniske inngrep, og å verne om det spesielt rike og interessante fuglelivet som er knyttet til området.

IV

For dyrefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon som er av betydning som næring eller livsmiljø for fugler, er fredet mot skade og ødeleggelse som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII.
2.Pattedyr og fugler, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser som ikke følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder må ikke slippes i landskapsvernområdet.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes lisvmiljø, herunder drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.
4.Høyeste tillatte hastighet til vanns er 10 knop.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyn-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed
2.beiting og gjødsling og kalking av beitearealer
3.jakt på mink etter den til enhver tid gjeldende viltlov og forskrifter gitt i medhold av denne
4.drift av eksisterende og evt. senere godkjente fiskeoppdrettsanlegg
5.utøvelse av lovlig fiske.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.kontrollert reduksjon av vilt når dette anses nødvendig for å hindre bestandsmessige misforhold mellom forskjellige arter eller i forhold artsmiljø på grunn av menneskeskapte faktorer.
2.oppføring av faste innretninger i forbindelse med jordbruksdrift og fiskeoppdrettsanlegg.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene. Eventuell skjøtselsplan skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig verdi, når formålet med vernet krever det, eller i særlige tilfelle når det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Denne forskrift trer i kraft straks.