Forskrift om vern for Urådalen landskapsvernområde, Time kommune, Rogaland.

DatoFOR-1984-12-21-2220
PublisertII 1984 s 780
Ikrafttredelse21.12.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forUrådalen landskapsvernområde, Time kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Urådalen landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 21. desember 1984. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jfr. § 6 og §§ 21, 22 og 23, er et område mellom Taksdalvatnet og Engjavatnet i Time kommune, Rogaland fylke, vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 21. desember 1984 under navnet Urådalen landskapsvernområde.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 43/1,7,9 og 45/5,11.

Det vernede arealet er ca. 1.830 dekar. Grensene for landskapsvernområdet er tegnet inn på det kartet i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 21. desember 1984. Kartet og vernebestemmelsene oppbevares i Time kommune, hos fylkesmannen i Rogaland og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vern er å ta vare på det egenartede natur- og kulturlandskapet i Urådalen.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig endrer landskapets karakter er forbudt, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke fullstendig.

2.Oppdyrking eller endring i sammensetningen av treslag ved skogkultur er forbudt.
3.Motorisert ferdsel er forbudt (se dog pkt. V,5), campingvogner må ikke hensettes i verneområdet.
4.Faste kulturminner fra nyere tid (etter reformasjonen) som steingjerder m.m. må ikke skades eller fjernes. Det er tillatt å lage gjennomgang i steingjerdene når dette er nødvendig for landbruksdriften.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøymed.
2.fortsatt drift av eksisterende kulturbeite etter metoder som er hensiktsmessig for å opprettholde områdene som kulturbeite.
3.tynningshogst, andre former for skogsdrift kan foregå etter godkjent skjøtselsplan
4.vanlig vedlikehold og drift av eksisterende bygninger
5.motorisert ferdsel som er nødvendig i vanlig næringsdrift.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til anlegg av traktorveger som er nødvendige for jordbruks- og skogbruksdrift.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Rogaland.

X

Den makt Kongen har etter §§ 6 og 20 til å fastsette nærmere regler om områdene og skjøtselen av dem, etter § 21 om merking av fredninger m.m., etter § 22 om regulering av fredningsreglene, blir for disse områdene overført til Miljøverndepartementet.

XI

Denne forskrift trer i kraft straks.