Forskrift om fredning for Øktmyrene naturreservat, Søndre Land kommune, Oppland.

DatoFOR-1985-01-18-48
PublisertII 1985 s 40
Ikrafttredelse18.01.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forØktmyrene naturreservat, Søndre Land kommune, Oppland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Søndre Land

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 18. januar 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er deler av Øktmyrene i Søndre Land kommune, Oppland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 18. januar 1985 under betegnelsen Øktmyrene naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. 35/2, 35/17, 35/21.

Reservatet dekker et areal på ca. 650 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Søndre Land kommune, hos fylkesmannen i Oppland og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et typisk bakkemyrkompleks som gjennom sin størrelse og varierte vegetasjon er velegnet både til undervisning og forskning.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogner o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke utfyllende.

4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøyemed
2.beiting
3.sanking av bær og matsopp
4.drift av skogen på fastmark utenfor randsonen (jfr. pkt.VI 1) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i, lov om skogbruk og skogvern. Treslagskifte og tiltak som er nevnt i pkt. IV 3 er forbudt
5.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift
6.motorisert ved- og tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket
7.motorisert ferdsel for uttak av felt hjortevilt under forutsetning av at det ikke blir varige skader på myroverflata og at det blir kjørt korteste veg ut og inn av reservatet. Slik motorisert ferdsel skal rapporteres til forvaltningsmyndigheten umiddelbart etter at den er foretatt.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen
2.skoghygieniske tiltak i sonen rundt myra omtalt under pkt. 1 og på fastmarksøyer i myra.
3.motorisert ved- og tømmertransport om sommeren i nærmere bestemte trasèer i myras ytterkanter når dette er nødvendig for skogsdriften i omkringliggende områder

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

X

Den myndigheten Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking m.v., og etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.