Forskrift om fredning for Flåmyra naturreservat, Nordre Land kommune, Oppland.

DatoFOR-1985-01-18-50
PublisertII 1985 s 46
Ikrafttredelse18.01.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlåmyra naturreservat, Nordre Land kommune, Oppland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Nordre Land

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 18. januar 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er Flåmyrene i Nordre Land kommune, Oppland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 18. januar 1985 under betegnelsen Flåmyrene naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 99/1, 99/4, 100/1, 101/9, 102/1, 102/17,18, 103/2, 104/1, 101/5.

Reservatet dekker et areal på ca. 970 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Nordre Land kommune, hos fylkesmannen i Oppland og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort, landskapsmessig viktig og så godt som urørt minerogent flatmyrkompleks med interessante vegetasjonsgradienter og et stort innslag av rik vegetasjon der plantegeografisk interessante arter inngår.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogner o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke utfyllende.

4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøyemed
2.beiting
3.sanking av bær og matsopp
4.drift av skogen på fastmark utenfor randsonen på nærmere bestemte fastmarksøyer i myra (jfr. pkt.VI 1) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i, lov om skogbruk og skogvern. Forvaltningsmyndigheten bestemmer hvilke fastmarksøyer denne driften av skogen kan foregå på
5.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift
6.motorisert ved- og tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket
7.motorisert ferdsel for uttak av felt hjortevilt under forutsetning av at det ikke blir varige skader på myroverflata og at det blir kjørt korteste veg ut og inn av reservatet. Slik motorisert ferdsel skal rapporteres til forvaltningsmyndigheten umiddelbart etter at den er foretatt.
8.motorisert ferdsel for oppkjøring av skiløyper.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra og på nærmere bestemte fastmarksøyer i myra. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen
2.skoghygieniske tiltak i sonen rundt myra omtalt under pkt. 1 og på fastmarksøyer i myra der drift av skogen ikke kan foregå i medhold av pkt. V 4.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

X

Den myndigheten Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking m.v., og etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.