Forskrift om fredning for Haukskardmyrin naturreservat, Dovre kommune, Oppland.

DatoFOR-1985-01-18-58
PublisertII 1985 s 66
Ikrafttredelse18.01.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forHaukskardmyrin naturreservat, Dovre kommune, Oppland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Dovre

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 18. januar 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Haukskardmyrin i Dovre kommune, Oppland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 18. januar 1985 under betegnelsen Haukskardmyrin naturreservat.

II

Det fredete området ligger i Dovrefjell statsalmenning.

Reservatet dekker et areal på ca. 1.030 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av flyfoto i målestokk ca. 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Dovre kommune, hos fylkesmannen i Oppland og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndighetene og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort, hovedsaklig minerogent og rikt flatmyrkompleks med intakte og fint utformete palser.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VI.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogner o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke utfyllende.

4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.beiting
3.sanking av bær og matsopp

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland.

IX

Den myndigheten Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking m.v., og etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.