Forskrift til § 2 i lov om planlegging i strandområder og fjellområder, Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1985-04-15-890
PublisertII 1985 265
Ikrafttredelse23.06.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1971-12-10-103
Kunngjort
KorttittelForskrift til strandplanloven, Eigersund

Med hjemmel i lov av 10. desember 1971 nr. 103 om planlegging i strandområder og fjellområder, § 2, har Eigersund kommunestyre 15. april 1985 vedtatt følgende forskrift:

§ 1.Oppføring av bygning, konstruksjon eller anlegg i strandområdet slik dette er avgrenset i brev av fylkesmannen i Rogaland, datert 6. april 1972, kan bare skje i medhold av stadfestet reguleringsplan eller forenklet reguleringsplan etter bygningsloven. Det samme gjelder deling, herunder salg eller bortleie av ubebygd del (parsell eller tomt) av eiendom.