Forskrift om fredning for Nedre Flyvatn naturreservat, Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1985-06-28-1345
PublisertII 1985 s 398
Ikrafttredelse28.06.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNedre Flyvatn naturreservat, Hol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hol

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. juni 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et våtmarksområde ved Nedre Flyvatn i Hol kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 28. juni 1985 under betegnelsen «Nedre Flyvatn naturreservat».

II

Det fredete område berører følgende gnr./bnr.: 29/1, 40/1, 2, 40/43.

Reservatet dekker et areal på ca. 3.000 dekar, hvorav ca. 200 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av flybilde i målestokk ca. 1:10.000, datert Miljøverndepartementet mai 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Hol kommune, hos fylkesmannen i Buskerud fylke og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og punktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å sikre et uberørt våtmarkssystem i høyfjellet med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er tilknyttet området. Området har særlig stor betydning som hekkeplass for vade- og andefugl knyttet til fjellstrøk.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser: (jfr. dog punktene V og VI)

1.Vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m over reservatet er forbudt, (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. Organisert idrettsutøvelse er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.tradisjonell beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund.
4.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.
5.jakt på hjortedyr, rype og hare etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av disse.
6.bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.
7.organisert idrettsutøvelse når marka er frossen og snødekt.
8.nødvendig militær lavtflygingsaktivitet med unntak av perioden 1. mai til 1. august.

VI

Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om regulering av ferdselen dersom dette viser seg nødvendig ut fra formålet med fredningen.

IX

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre spesielle tilfeller dersom det ikke strir med formålet med fredningen.

X

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Buskerud.

XI

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XII

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.