Forskrift om fredning for Hovsfjorden naturreservat, Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1985-06-28-1346
PublisertII 1985 s 401
Ikrafttredelse28.06.1985
Sist endretFOR-2013-03-05-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHovsfjorden naturreservat, Hol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hol

Fastsatt ved kgl.res. av 28. juni 1985 med hjemmel i lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, delegeringsvedtak 3. juli 1987 nr. 572 og delegeringsvedtak 3. november 1988 nr. 4324. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 14 april 2005 nr. 333, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Det fredete område berører følgende gnr./bnr.: 21/1, 2, 3, 21/7, 21/13, 14, 21/19, 21/21, 21/23, 22/1, 22/6, 23/1, 24/1, 25/1, 2, 26/6.

Reservatet dekker et areal på ca. 580 dekar, hvorav ca. 490 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning mars 2005. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Hol kommune, hos fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 14 april 2005 nr. 333.
§ 2.Formålet med fredningen er å bevare et verdifullt og særpreget våtmarksområde i fylkets øvre dalstrøk; med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Området har betydning både som hekkeplass og som rasteplass for våtmarksfugl.

0Endret ved forskrift 14 april 2005 nr. 333.
§ 3.For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres

2.Alt vilt, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m over reservatet er forbudt, (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. Organisert idrettsutøvelse er forbudt.

0Endret ved forskrift 14 april 2005 nr. 333.
§ 4.Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for
1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.
4.jakt på hjortedyr etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av disse.
5.bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.
6.organisert idrettsutøvelse når marka er frossen og snødekt.
7.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
8.kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
9.fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
10.hogst av ved til eget bruk.
11.nødvendig landbruksvirksomhet innenfor to arealer for gressproduksjon på øyer sørvest i Hovsfjorden.
12.nødvendig vedlikehold av traktorveg fra fastlandet og til øyene i Hovsfjorden.
0Endret ved forskrift 14 april 2005 nr. 333.
§ 5.Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til
1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.
4.henleggelse av stein fra dyrket mark.
0Endret ved forskrift 14 april 2005 nr. 333.
§ 6.Vernebestemmelsene er ikke til hinder for oppdyrking av to mindre arealer på øyene i Hovsfjorden til grenproduksjon som vist på kart i målestokk 1:5.000. Dyrkingsområdene skal på forhånd være merket opp i terrenget i samarbeid med miljøvernavdelingen. Vernebestemmelsene er videre ikke til hinder for framføring av traktorveg fra fastlandet ut til den nærmeste av øyene, i samsvar med forutsetninger gitt av Miljøverndepartementet.
0Endret ved forskrift 14 april 2005 nr. 333.
§ 7.Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om regulering av ferdselen dersom dette viser nødvendig ut fra formålet med fredningen.

0Endret ved forskrift 14 april 2005 nr. 333.
§ 8.Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre spesielle tilfeller dersom det ikke strir med formålet med fredningen.
0Endret ved forskrift 14 april 2005 nr. 333.
§ 9.Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet1 etter denne forskriften.
0Endret ved forskrifter 14 april 2005 nr. 333, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
1Hol kommune jf. verneforskriften § 9.
§ 10.Disse bestemmelsene trer i kraft straks.

Samtidig oppheves Miljøverndepartementets vedtak av 25. august 1982 om midlertidig vern av Hovsfjorden i Hol kommune.

0Endret ved forskrift 14 april 2005 nr. 333.