Forskrift om fredning for Juveren naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-1985-06-28-1348
PublisertII 1985 s 407
Ikrafttredelse28.06.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forJuveren naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Ringerike

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. juni 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et våtmarksområde ved Juveren i Ringerike kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 28. juni 1985 under betegnelsen «Juveren naturreservat».

II

Det fredete område berører følgende gnr./bnr.: 3/1, 3/3, 3/16, 3/52, 3/65, 3/68, 41/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 440 dekar, hvorav ca. 325 dekar er vannareal.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk ca. 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mai 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Ringerike kommune, hos fylkesmannen i Buskerud fylke og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og punktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et særlig rikt våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som er naturlig knyttet til området. Kroksjøen, Juveren, er del av et større våtmarkssystem og har svært stor verdi for våtmarksfugler. Området er av særlig verdi for forskning og undervisning

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser: (jfr. dog punktene V og VI)

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m over reservatet er forbudt, (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. Organisert idrettsutøvelse er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.
4.jakt på hjortedyr etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av disse.
5.bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.
6.organisert idrettsutøvelse når marka er frossen og snødekt.
7.tradisjonell slått og beiting.
8.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndighet er varslet.
9.vedlikehold av eksisterende veier, kraftlinjer.
10.bruk av motorbåt i forbindelse med utøvelse av lovlig fiske dersom farten ikke overstiger 5 knop.
11.motorisert ferdsel på eksisterende vei i forbindelse med gjennomfart til jordbruksarealer og fritidsboliger og i forbindelse med tillatt landbruksdrift.
12.tradisjonell bruk og vedlikehold av fritidshus med omliggende åpne arealer.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
4.kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket, eller til sjenanse på fritidseiendommer.
5.hogst etter spesielle retningslinjer.
6.bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, opprensking av kanal for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om regulering av ferdselen dersom dette viser seg nødvendig ut fra formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, andre arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Buskerud.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.