Forskrift om fredning for Synneren naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-1985-06-28-1349
PublisertII 1985 s 410
Ikrafttredelse28.06.1985
Sist endretFOR-1988-10-21-1092
Endrer
Gjelder forSynneren naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Ringerike

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. juni 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 21. oktober 1988 nr. 1092.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et våtmarksområde ved Synneren i Ringerike kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 28. juni 1985 under betegnelsen «Synneren naturreservat».

II

Det fredete område berører følgende gnr./bnr.: 1/43, 45; 1/44, 48; 1/49; 3/5; 3/12; 3/13; 3/14; 3/33, 39; 40/4; 40/5; 40/10; 43/2; 43/5; 43/7.

Reservatet dekker et areal på ca. 500 dekar, hvorav ca. 420 dekar er vannareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1988. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Ringerike kommune, hos fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og punktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et rikt våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

Synneren, som er en Kroksjø, er del av et større våtmarkssystem og har svært stor verdi for våtmarksfugler især i trekktiden.

Området er av særlig verdi for forskning og undervisning.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser: (jfr. dog punktene V og VI)

1.Vegetasjonen i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Nye dyrearter må ikke innføres.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m over reservatet er forbudt, (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt. Organisert idrettsutøvelse er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.
4.jakt på hjortedyr etter viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av disse.
5.bruk av hund under kontroll i forbindelse med utøvelse av tillatt jakt.
6.organisert idrettsutøvelse når marka er frossen og snødekt.
7.tradisjonell slått og beiting.
8.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer, etter at forvaltningsmyndighet er varslet.
9.vedlikehold av eksisterende kraftlinjer.
10.bruk av motorbåt i forbindelse med utøvelse av lovlig fiske dersom farten ikke overstiger 5 knop.
11.motorisert ferdsel til lands i forbindelse med tillatt hogst.
12.tradisjonell bruk og vedlikehold av fritidshus med omliggende åpne arealer.

VI

Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
4.kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket, eller til sjenanse på fritidseiendommer.
5.hogst etter spesielle retningslinjer.
6.bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Skjøtselen skjer etter en plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.

Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om regulering av ferdselen dersom dette viser seg nødvendig ut fra formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Buskerud.

X

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om områdene og deres skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.