Forskrift om fredning for Listeid naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1985-06-28-1353
PublisertII 1985 s 423
Ikrafttredelse28.06.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forListeid naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. juni 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10, og § 21, § 22 og § 23, er et edelløvskogområde ved Listeid i Farsund kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 28. juni 1985 under betegnelsen Listeid naturreservat.

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/9 og 66/1, 2, 3.

Reservatet dekker et areal på ca. 519 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 1984.

Kart i målestokk 1:5.000 og fredningsbestemmelsene oppbevares i Farsund kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare en stor edelløvskogli med alm-lindeskog, lågurt-eikeskog, blåbær-eikeskog og svartor-sumpskog, ved kysten av Sørlandet. Vegetasjonssammensetningen i området er vitenskapelig og pedagogisk interessant.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. pkt. V og VI):

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av fri ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt og campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns- skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Beiting, herunder oppsetting av trådgjerder og nødvendig bruk av gjeterhund.

VI.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til hogst av ved til eget bruk og, hvis nødvendig, motorisert ferdsel i forbindelse med hogsten.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

X.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks, og samtidig oppheves bestemmelsene om Listeid landskapsvernområde gitt i kgl.res. av 22. desember 1978.