Forskrift om fredning for Blesehelleren barskogsreservat, Froland kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1985-06-28-1355
PublisertII 1985 s 428
Ikrafttredelse28.06.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forBlesehelleren barskogsreservat, Froland kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Blesehelleren barskogsreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. juni 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 §§ 8 og 10, jf § 21, § 22 og § 23, er et skogområde i Froland kommune, Aust-Agder fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 28. juni 1985, under betegnelsen Blesehelleren barskogsreservat.

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 19/1 og 20/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 137 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet mai 1984. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Froland kommune, hos fylkesmannen i Aust-Agder og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et barskogsområde med urskogspreg, som ikke er påvirket av hogst eller andre kulturinngrep, og som er representativt for denne delen av Sørlandet.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt og campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke fullstendig.

4.Motorisert ferdsel er forbudt. Dette gjelder også bruk av modellfly.

V.

Reglene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns- skjøtsels- og forvaltningsformål.
2.Sanking av bær og matsopp.

VI.

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten setter til det, kan gi tillatelse til ekstraordinære skoghygieniske tiltak.

VII.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII.

Miljøverndepartementet kan gjøre unntak fra vernereglene dersom det gjelder vitenskapelige undersøkelser eller virksomhet av vesentlig verdi for samfunnet, eller i spesielle tilfeller dersom virksomheten ikke er i strid med formålet med fredningen.

IX.

Forvaltningen av reservatet er tillagt fylkesmannen i Aust-Agder.

X.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene, overføres for dette området til Miljøverndepartementet.

XI.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.