Forskrift om fredning for Herdla naturreservat med tilliggende fuglelivsfredning, Askøy og Meland kommuner, Hordaland.

DatoFOR-1985-06-28-1357
PublisertII 1985 s 433
Ikrafttredelse28.06.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forHerdla naturreservat, Askøy og Meland kommuner, Hordaland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Askøy og Meland

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. juni 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 §§ 8 og 14, 2. ledd, jfr. § 10, og § 21, § 22 og § 23, er det ved kgl.res. av 28. juni 1985 opprettet et naturreservat med tilliggende fuglelivsfredning i nordre del av Herdla i Askøy og Meland kommuner, Hordaland fylke under betegnelsen Herdla naturreservat med fuglelivsfredning.

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

Askøy kommune: 42/1, 49, 103, 104, 119

Meland kommune: 55/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Reservatet dekker et areal på ca. 1,3 km hvorav ca. 0,5 km² er landareal.

Området med fuglelivsfredning dekker et areal på ca. 3,15 km² hvorav ca. 0,5 km² er landareal.

Grensene for naturreservatet med tilliggende fuglelivsfredning framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet januar 1985.

Kartet og vernereglene oppbevares i Askøy og Meland kommuner, hos fylkesmannen i Hordaland og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare et særegent og høyproduktivt våtmarksområde, å verne om et særlig rikt og variert fugleliv, interessante og verdifulle geologiske forekomster og å verne alt plante- og dyreliv som forøvrig er naturlig knyttet til området.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr. dog punktene VI, VII og VII).

1.All vegetasjon på land og i vann er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye planter må ikke innføres.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3.

Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt og campingvogner o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands, herunder gjelder også motorcrossing, bruk av modellfly o.l. er forbudt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

I tiden f.o.m. 15. april t.o.m. 30. september er all ferdsel til lands forbudt innenfor Prestvika - Urdneset-området, merket A og avgrenset av heltrukken linje på kart.

V.

For området med fuglelivsfredning gjelder følgende bestemmelser (jfr. dog punktene VI, VII og VIII).

Fugler, herunder deres reir og egg er fredet mot enhver form mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3.

Jakt, fangst, bruk av skytevåpen, samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

Forøvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VI.

Bestemmelsene i punktene IV og V er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns- skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Fjerning av vegetasjon som representerer helsefare, ulempe for jordbruket eller er vertsplanter for skadeorganismer.
3.Drift av eksisterende jordbruksarealer, herunder gjødsling, bruk av sprøytemidler, vedlikehold av grøfter og gjerder, fremføring av vann - og kloakkledninger m.m. i samsvar med nåværende utnyttelsesform.
4.Vedlikehold av evt. bygninger.
5.Motorisert ferdsel utenom område A i forbindelse med drift av jordbruksarealene og all annen ferdsel i forbindelse med grunneiers tilsyn og næringsvirksomhet i hele reservatet.
6.All ferdsel og aktivitet i forbindelse med rutinemessig militær øvelsesvirksomhet. (herunder bruk av skytevåpen) utenfor område merket A på kart. (jfr. punkt VII 3).
7.Anlegg av småflyplass, bygninger og andre anlegg i forbindelse med Forsvarets virksomhet, i samsvar med stadfestet reguleringsplan.

All flytrafikk skal skje etter en samordnet plan for sivile og militære formål. Planen skal godkjennes av Miljøverndepartementet og Forsvarsdepartementet etter samråd med Luftfartsverket og andre bruker-interesser.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, eller fare for flytrafikk, når dette skjer i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.Uttak av sand fra sjøbunnen etter godkjent plan.
3.Militær ferdsel og aktivitet utover operativ virksomhet innenfor område A.

VIII.

All tillatt virksomhet og inngrep etter punktene VI og VII, skal skje til minst mulig skade for verneinteressene i området, særlig gjelder dette forstyrrelse av fuglelivet.

IX.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

X.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

XI.

Forvaltningen av vernereglene tillegges fylkesmannen i Hordaland.

XII.

Den myndighet Kongen har etter § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for dette området til Miljøverndepartementet.

XIII.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks. Samtidig oppheves Miljøverndepartementets vedtak om midlertidig vern av Herdla av 11. juni 1980.