Forskrift om endring av forskrift om Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde, Sør-Aurdal kommune, Oppland og Flå og Ringerike kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1985-06-28-1358
PublisertII 1985 s 436
Ikrafttredelse28.06.1985
Sist endretFOR-2016-06-10-625
Endrer
Gjelder forVassfaret og Vidalen landskapsvernområde, Sør-Aurdal kommune, Oppland og Flå og Ringerike kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om Vassfaret/Vidalen landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res av 28. juni 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 10 juni 2016 nr. 625 (bl.a. tittel som ble feil).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, Ringerike og Flå kommuner i Buskerud fylke, vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 28. juni 1985 under navnet «Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde».

0Endret ved forskrift 10 juni 2016 nr. 625.

II

Landskapsvernet berører følgende gnr./bnr. i Oppland fylke:

Sør-Aurdal kommune: 78/4, 82/2, 83/4, 83/15, 83/51, 84/4, 84/7, 85/4, 86/-, 86/9, 86/28, 87/8, 88/66, 89/4, 89/15, 89/16, 90/3, 90/10, 90/12, 90/13, 90/17, 90/25, 90/52, 90/53, 91/3, 93/1, 93/3, 94/1, 95/1, 95/2, 8, 95/11, 95/12, 26, 95/13, 95/18, 96/2, 96/6, 96/16, 97/9, 98/3, 98/18, 98/43, 98/44, 99/1, 99/3, 4, 99/6, 99/8, 99/14, 100/2, 101/1, 101/3, 14, 101/4, 102/2, 103/1, 103/2, 103/28, 104/1, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4.

Buskerud fylke:

Ringerike kommune: 296/1, 302/27, 305/9, 308/2, 9, 308/5, 308/10, 308/13, 309/2, 309/3, 309/4, 309/5.

Flå kommune: 3/9, 4/2, 4/3, 4/7, 4/20, 21, 5/1, 5/2, 9/6, 9/9, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/144, 10/2, 7, 10/3, 10/4, 10/5, 10/9, 10/10, 20, 10/18, 21, 10/50, 11/3.

Det vernete arealet utgjør omkring 200 km² (utenom reservatene). Grensene for verneområdet fremgår av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016.

Kartet og vernereglene finnes i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, i Ringerike og Flå kommuner i Buskerud fylke, hos fylkesmennene i Buskerud og Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for verneområdet skal merkes opp i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 10 juni 2016 nr. 625.

III

Formålet med landskapsvernområdet er å ta vare på en karakteristisk naturtype for indre deler av Østlandsområdet og kulturverdier som er knyttet til dette området, samtidig som området skal kunne nyttes til naturopplevelse, forskning og undervisning, og være leveområde for planter og dyr.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig kan endre arten eller karakteren til landskapet, som f.eks. vei- og jernbanebygging, bergverksdrift, uttak av masse eller andre inngrep i grunnen, vassdragsreguleringer, bygging av kraft- og telefonledninger og taubaner, oppføring av bygninger og anlegg, bruk av kjemiske midler, er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.

2.Motorisert ferdsel til lands og til vanns og landing med luftfartøy er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Drift av skogen i overensstemmelse med lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 med senere endringer, herunder bygging av skogbruksvei, bruk av kabelkran o.l., plassering av flyttbare skogshusvære, varmestuer o.l. Grensene for verneskog, jfr. skoglovens §§ 32 og 33, jfr. § 1, skal kartlegges og og gjøres kjent for grunneierne innen landskapsvernområdet. Skogoppsynet skal påse at eventuell skogsdrift i verneområdet skjer under hensynstagen også til bjørnestammens livsmiljø
3.Tiltak i jordbruk, herunder beitebruk, oppføring av nødvendige driftsbygninger med husvære, oppdyrking og bygging av jordbruksvei. Anlegg av jordbruksvei skal søkes samordnet med eksisterende eller planlagt skogbruksvei i området.
4.Gjenoppbygging og vedlikehold av gamle husvære, setrer, plasser og fløtningsinnretninger og opprettholdelse av eksisterende reguleringer i Nevlingen og Aurdalsfjorden for fløtnings- og kraftforsyningsformål.
5.Oppføring av ett skogshusvære på eiendom(mer) innenfor verneområdet som tilhører gårdsbruk i drift i de berørte kommuner. Forutsetningen er at eiendommen(e) innenfor verneområdet er minst 50 daa og at eieren av gårdsbruket ikke tidligere har hatt slikt husvære. Eiendom som ligger i sameie, får bare adgang til å oppføre ett husvære, og bare dersom minst én av sameierne driver gårdsbruk i de berørte kommuner. Driver ikke eneeier eller noen av sameierne gårdsbruk, omfatter unntaket bare eiendommer med et produktivt skogareal på over 500 daa.
6.Motorisert ferdsel på eksisterende bilveinett i henhold til gjeldende regler. Dersom Vassfarveien forlenges innenfor Nevlingdammen, forutsettes denne veien stengt med låst bom ved Nevlingdammen

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bemyndiger, kan gi tillatelse til:

1.Uttak av grus etter godkjent plan.
2.Tillatelse til ytterligere oppføring av husvære på eiendommer der dette er nødvendig for en rasjonell utnytting av ressursene.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bemyndiger, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med vernet og kan fastsette nærmere regler i medhold av dette punkt i en skjøtselsplan.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Myndigheten til å forvalte bestemmelsene for den del av området som ligger i Oppland fylke tillegges fylkesmannen i Oppland. Forvaltningsmyndigheten for den delen av området som ligger i Buskerud fylke tillegges fylkesmannen i Buskerud.

X

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.