Forskrift om vern for Indre Vassfaret landskapsvernområde, Sør-Aurdal kommune, Oppland og Flå og Nes kommuner, Buskerud.

DatoFOR-1985-06-28-1359
PublisertII 1985 s 439
Ikrafttredelse28.06.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forIndre Vassfaret landskapsvernområde, Sør-Aurdal kommune, Oppland og Flå og Nes kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Indre Vassfaret landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res av 28. juni 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jfr. § 6 og § 21, § 22 og § 23, er er område i Flå og Nes kommuner i Buskerud fylke og Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 28. juni 1985 under navnet «Indre Vassfaret landskapsvernområde».

II

Landskapet berører følgende gnr/bnr i Buskerud fylke:

Nes kommune:

32/1, 32/1, 4, 6, 32/3, 33/1, 34/2, 36/14, 37/2, 32, 69, 37/15, 37/37, 38/2, 39/17, 39/19, 39/31.

Flå kommune:

9/1, 9/2, 9/5, 9/11, 10/1, 10/5, 10/6, 10/10, 20, 10/11, 10/18, 21, 12/2, 5, 13/13, 16/12.

Oppland fylke:

Sør-Aurdal kommune:

71/33, 72/2, 76/3, 4, 78/4, 80/3, 81/2, 82/2, 84/4, 84/6, 84/7, 84/9, 84/10, 84/23, 87/8, 89/6, 90/53, 95/18, 98/44, 100/2, 110/2, 111/2, 3.

Det vernete arealet utgjør omkring 42 km² (utenom reservatene). Grensene for verneområdet fremgår av kart i målestokk 1:20.000 datert Miljøverndepartementet april 1985.

Kartet og vernereglene finnes i Flå og Nes kommuner i Buskerud fylke, i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, hos fylkesmennene i Buskerud og Oppland og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for verneområdet skal merkes opp i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vern av landskapsvernområdet er å ta vare på en karakteristisk naturtype for indre deler av Østlandsområdet og kulturverdier knyttet til dette området. Samtidig skal området kunne nyttes til naturopplevelse, undervisning og forskning og være leveområde for planter og dyr.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig kan endre arten eller karakteren til landskapet, som f.eks. vei- og jernbanebygging, bergverksdrift, uttak av masse eller andre inngrep i grunnen, vassdragsreguleringer, bygging av kraft- og telefonledninger og taubaner, oppføring av bygninger og anlegg, bruk av kjemiske plantevernmidler eller andre kjemiske midler, skoggjødsling og innføring av nye treslag eller andre plantearter, er forbudt.

Opplistingen er ikke uttømmende. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.

2.Motorisert ferdsel til lands og til vanns og landing med luftfartøy er forbudt.
3.Stevner, sportsarrangementer, leirer, øvelser og lignende former for organisert virksomhet, er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Drift av skogen i samsvar med driftsplan godkjent av fylkesmannen i samråd med fylkesskogsjefen.
3.Bygging av landbruksveier i forbindelse med gjennomføring av godkjent driftsplan for skogbruket.
4.Oppsetting av midlertidige, flyttbare husvære, varmestuer e.l. til bruk der skogsdrift foregår.
5.Motorisert ferdsel i forbindelse med tillatt jord- og skogbruksdrift og reindrift på godkjente veier og traseer.
6.Motorisert ferdsel på gjennomgangsveien i Domfet/Dagali området.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bemyndiger, kan gi tillatelse til:

1.Oppdyrking.
2.Uttak av grus.
3.Gjenoppbygging av gamle skogshusvære, setrer, plasser og fløtningsinnretninger.
4.Stevner, sportsarrangementer, leirer, øvelser o.l. former for organisert virksomhet, og eventuelt anvise plass for slik virksomhet

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bemyndiger, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med vernet og kan fastsette nærmere regler i medhold av dette punkt i en skjøtselsplan.

Forvaltningsmyndigheten kan videre fastsette nærmere regler for allmennhetens ferdsel i området når dette anses nødvendig for å bevare plante- og/eller dyrelivet i området.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Myndigheten til å forvalte bestemmelsene for den del av området som ligger i Buskerud fylke tillegges fylkesmannen i Buskerud.

Myndigheten til å forvalte bestemmelsene for den del av området som ligger i Oppland fylke tillegges fylkesmannen i Oppland.

X

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.