Forskrift om fredning for Bukollen naturreservat i Flå kommune, Buskerud fylke og Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke.

DatoFOR-1985-06-28-1360
PublisertII 1985 s 442
Ikrafttredelse28.06.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forBukollen naturreservat i Flå kommune, Buskerud fylke og Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Bukollen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res av 28. juni 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Flå kommune, Buskerud fylke og Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 28. juni 1985 under betegnelsen Bukollen naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

Flå kommune:

3/9, 3/17, 4/3, 4/4, 23, 4/7, 5/1, 5/2

Sør-Aurdal kommune:

104/1

Reservatet dekker et areal på ca 3.100 dekar.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:10.000 datert Miljøverndepartementet april 1985.

Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Flå kommune, Buskerud fylke og Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke, hos fylkesmannen i Buskerud og Oppland fylke og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndighetene. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare typisk høytliggende barskogslier som er av særlig betydning for dyrelivet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter og plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, plassering av campingvogn o.l, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel er forbudt; herunder også bruk av modellfly o.l.
5.Organisert friluftsliv og øvelser av enhver art er ikke tillatt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Beiting.
4.Restaurering og vedlikehold av gamle setrer og plasser når restaureringsplan er godkjent av vedkommende fylkeskonservator.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

Forvaltningsmyndigheten kan, om nødvendig, fastsette nærmere regler for allmennhetens ferdsel i reservatet.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Myndigheten til å forvalte bestemmelsene for den del av reservatet som ligger i Buskerud fylke tillegges fylkesmannnen i Buskerud.

Myndigheten til å forvalte bestemmelsene for den del av reservatet som ligger i Oppland fylke tillegges fylkesmannen i Oppland.

IX

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.