Forskrift om fredning Aurdalsæterberga naturreservat, Sør-Aurdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1985-06-28-1366
PublisertII 1985 s 455
Ikrafttredelse28.06.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurdalsæterberga naturreservat, Sør-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Aurdalsæterberga naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 28. juni 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I.

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf § 10, og § 21, § 22 og § 23, er et område i Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 28. juni 1985 under betegnelsen Aurdalsæterberga naturreservat.

II.

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 86/28, 87/8, 88/6, 89/4, 89/15, 89/16, 90/25.

Reservatet dekker et areal på ca. 1.240 dekar.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet april 1985.

Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Sør-Aurdal kommune, hos fylkesmannen i Oppland fylke og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III.

Formålet med fredningen er å bevare typiske høytliggende barskogslier som er av særlig betydning for dyrelivet.

IV.

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, plassering av campingvogn o.l., fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel er forbudt; herunder også bruk av modellfly o.l.
5.Organisert friluftsliv og øvelser av enhver art er ikke tillatt.

V.

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns- skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Beiting.

VI.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

Forvaltningsmyndigheten kan, om nødvendig, fastsette nærmere regler for allmennhetens ferdsel i reservatet.

VII.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII.

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oppland fylke.

IX.

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 om skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

X.

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.