Forskrift om vern for Bastøy landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning, Borre (Horten) kommune, Vestfold.

DatoFOR-1985-09-20-1755
PublisertII 1985 s 672
Ikrafttredelse20.09.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forHorten kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§14, jf LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
Rettet24.02.2006, Horten.
KorttittelForskrift om Bastøy landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 20. september 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, §§ 5, 13 og 14, jfr. § 6 og §§ 21, 22 og 23, er deler av Bastøy i Borre kommune lagt ut som landskapsvernområde med særskilt plante- og dyrelivsfredning ved kgl.res. av 20. september 1985 under betegnelsen «Bastøy landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning».

II

Landskapsvernområdet med plante- og dyrelivsfredning omfatter deler av gbnr. 16/1-14 i Borre kommune. Landskapsvernområdet utgjør et areal på ca. 2.100 dekar.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1983 og omfatter hele Bastøy med unntak av landarealene som inngår i Buvika/Rødskjær naturreservat fredet ved kgl.res. av 2. oktober 1981. Kartet og vernebestemmelsene oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Vestfold og i Borre kommune.

III

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare:

a)Et vakkert og særpreget natur- og kulturlandskap i Oslofjordens skjærgård.
b)Verdifulle kvartærgeologiske overflateformer.
c)Områdets rike og særpregede plante- og dyreliv.

Landskapsvernområdet vil samtidig gi allmennheten anledning til å utøve friluftsliv, herunder iaktta det rike plante- og dyrelivet, samt tjene som studiefelt for forskning og undervisning.

IV

For landskapsvernområdet med plante- og dyrelivsfredning gjelder følgende bestemmelser:

1.Plantelivet, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse.
2.Dyrelivet og deres egg, reir og bo er fredet mot skade, ødeleggelse, og unødige forstyrrelser.

All jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

3.I området må det ikke iverksettes tiltak som vesentlig endrer landskapets art eller karakter, herunder uttak av masse, fremføring av nye luftledninger eller jordkabler, bygging av nye veger, henleggelse av avfall m.v. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Skogbevokste arealer opprettholdes med den naturlige treslagssammensetning etter voksestedets art. Områder med edle lauvtrær skal være forbeholdt disse treslag. Hogstinngrep som innebærer sterke miljøendringer skal unngås. Kjemiske bekjempningsmidler i skogbruket er forbudt uten særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.
5.Dyrket mark skal holdes i hevd gjennom jordbruk. Andre ikke tresatte arealer skal holdes åpne i tilnærmet samme utstrekning som tidligere.
6.Planer om endrede bruksformer i jord- og skogbruk som kan innvirke på landskapets egenart, skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten.
7.Utenom eksisterende bebyggelse må det ikke oppføres hus eller anlegg som ikke er av vesentlig betydning for driften av landbruket eller annen nødvendig virksomhet på Bastøy.

Planer om nybygg, tilbygg, riving og/eller utvendig fornyelse av eksisterende bygninger og anlegg skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten i samråd med den kommunale bygningsmyndigheten.

8.Motorisert ferdsel er forbudt.

Bruk av ridedyr utenom eksisterende veger og organisert idrettsutøvelse utenom det gamle institusjonsområdet er ikke tillatt.

9.Teltslagning er forbudt uten særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.
10.Det er ikke tillatt å gjøre opp åpen ild i utmarka.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannverns-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vanlig drift og vedlikehold av eksisterende bygninger, hager/parkanlegg, innmark, veger, stier, luftledninger, jordkabler, herunder også nødvendig rydding av vegetasjon.
3.Bær- og soppsanking.
4.Felling av vilt som gjør skade på hus og hage i samsvar med viltlovens regler.
5.Motorisert ferdsel i forbindelse med landbruksdriften, herunder skogfrøplantasjen sør for Nordbukta. Motorisert ferdsel på eksisterende veger i forbindelse med driften av Bastøy fyr, nyttetransport til og fra koplingshuset på «Sydspissen» via vegen over Storsletta, samt i forbindelse med annen nødvendig virksomhet på Bastøy.
6.Etablering av langbølgesender til bruk for NRK.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til felling av vilt som forårsaker vesentlig skade i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det skal utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vestfold.

X

Den myndighet Kongen har etter § 6 om skjøtsel etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.