Forskrift om vern for Romerike landskapsvernområde, Nannestad og Ullensaker kommuner, Akershus.

DatoFOR-1985-11-01-1943
PublisertII 1985 s 758
Ikrafttredelse01.11.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forRomerike landskapsvernområde, Nannestad og Ullensaker kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jfr. § 6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Romerike landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 1. november 1985. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jf. §§ 6, 21, 22 og 23, er et område i tilknytning til ravinelandskapet sør for Gardermoen i Nannestad og Ullensaker kommuner, Akershus fylke, ved kgl.res. av 1. november 1985 vernet som landskapsvernområde under navnet Romerike landskapsvernområde. Det vernede areal er ca. 5.000 dekar stort og berører følgende eiendommer:

Nannestad kommune: 37/1, 37/3, 37/7, 37/8, 37/10, 37/12, 37/14,16, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 9, 39/7, 11,16, 39/8, 39/13,14,18,20,29, 39/17, 39/30, 39/31, 39/35, 41.

Ullensaker kommune: 151/1, 151/56, 152/1, 153/1, 153/1,7,9, 153/3, 153/4, 154/1, 156/2,3, 157/1, 157/2, 159/1, 159/2,3, 160/1,2,3, 160/4, 161/1, 162/1,3, 162/2,1, 162/4, 162/7, 167/1, 167/2,4,6, 168/1,23, 168/4, 169/1, 170/1, 171/1,5,6,17, 171/2, 171/13, 172/4, 167/16.

II

Avgrensningen av landskapsvernområdet er vist på to kart i målestokk 1:5.000 og 1:10.000 datert Miljøverndepartementet februar 1985. Kartene oppbevares i Nannestad og Ullensaker kommuner, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka, og de viktige grensepunktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare en del av Romerikes ravinelandskap med dets karakteristiske vegetasjonsbilde, samt å sikre Vikka med tilhørende nedslagsfelt som vitenskapelig referanseområde.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1)Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter, herunder vegetasjonsbildet, er forbudt, som f.eks. uttak eller utfylling av masse, herunder masseforflytting i form av bakkeplaneringer, anlegg av veger, treslagsskifte, flatehogst og skogsprøyting, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller andre innretninger. Oppregningen er ikke uttømmende.
2)Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings- oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg samt eksisterende veger. Standardheving og omlegging av veger kan bare skje etter tillatelse fra forvaltningsmyndigheten.
3.Drift av eksisterende jordbruksarealer, herunder rydding av kratt langs beiter og jordkanter, beiting, vedlikehold av eksisterende grøfter, stell av hager og villatomter, samt plukkhogst og pleie av oreskogen.
4.Motorisert ferdsel på veg og i forbindelse med jordbruksdrift.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.Oppføring av nye bygninger og anlegg som er nødvendige for landbruksdriften.
2.Nydyrking, anlegg av grøfter, treslagskifte og sprøyting på plantefelt.
3.Motorisert terrengkjøring i forbindelse med skogsdrift.
4.Begrensete flatehogster som ikke strider mot verneformålet.

VII

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides en skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene. Skjøtselsplanen bør ta sikte på at jordbruksarealene drives på en slik måte at formålet med fredningen oppfylles og at skogarealene kan nyttes både til beite og skogproduksjon samtidig som naturlig løvskog opprettholdes.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle dersom det ikke strider mot formålet.

IX

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges fylkesmannen i Oslo og Akershus.

X

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 6 om skjøtsel, etter § 21 om merking m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig oppheves Miljøverndepartementets vedtak av 24. oktober 1979 om midlertidig vern av eiendommen Nordre Kjos i Ullensaker kommune, Akershus fylke.