Forskrift om fredning for Sandsbakken naturreservat, Øvre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-1986-04-18-959
PublisertII 1986 315
Ikrafttredelse18.04.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandsbakken naturreservat, Øvre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Øvre Eiker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 18. april 1986. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et edellauvskogområde ved Sandsbakken i Øvre Eiker kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 18. april 1986 under betegnelsen Sandsbakken naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 111/3, 4 111/1, 10, 13, 14 og 115/21.

Reservatet dekker et areal på ca. 94 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juni 1985. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Øvre Eiker kommune, hos fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et område med fint utviklet alm-lindeskog. Bestandet utgjør i tillegg et fint landskapselement.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt fri ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vektsvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.vanlig drift av fulldyrket mark.
4.drift og vedlikehold av eksisterende gårdsveier.
5.drift og vedlikehold av eksisterende elektrisitetsledning, herunder også nødvendig rydding av vegetasjon.
6.rydding av vegetasjon der reservatet grenser mot offentlig vei.
7.kjøring til eiendommene på eksisterende gårdsveier.
8.kjøring med traktor i forbindelse med jordbruksdrift og på godkjent tømmervei.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til

1.rydding av vegetasjon i kantsonen mot dyrket mark.
2.rydding av vegetasjon langs gårdsveier.
3.vedlikehold av eksisterende tømmerveier, herunder rydding av vegetasjon.
4.beite i nærmere angitte deler av reservatet.
5.uttak av gran.
6.hogst av ved til eget bruk i nærmere angitte deler av reservatet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Buskerud.

X

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking mv., og etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelser trer i kraft straks.