Forskrift om regulering av ferdselen på friområdet Pelikanbukta, Tjølling kommune, Vestfold.

DatoFOR-1986-06-19-1351
PublisertII 1986 451
Ikrafttredelse17.07.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjølling kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om regulering av ferdsel, Tjølling

I medhold av § 15 i lov om friluftslivet av 28. juni 1957, stadfester fylkesmannen i Vestfold 19. juni 1986 Tjølling kommunestyres vedtak av 28. mai 1986 om regulering av ferdselen i Pelikanbukta friområde på gnr. 1 bnr. 1 i Tjølling kommune, slik:

§ 1.Vis hensyn.

Alle er velkommen til å oppholde seg i Pelikanbukta, men ettersom dette er et friluftsområde for allmennheten, må enhver vise hensyn og varsomhet for ikke å forårsake skade for grunneieren og øvrige brukere.

§ 2.Parkering.

For å unngå skader på området, samt unødig beslag på oppholdsarealene er det ikke tillatt å parkere motorkjøretøy på området.

§ 3.Båter.

Området er beregnet på badegjester o.l. Det er derfor ikke tillatt å trekke opp eller fortøye båter eller seilbrett på området.

§ 4.Planteliv.

Det er ikke tillatt å hogge, skade eller utnytte vegetasjonen på land eller sjø. Unntatt fra dette er grunneieren som har rett til drift av skog, tang m.v.

§ 5.Avfall.

Papir og annet avfall skal tas med hjem eller kastes i oppsatte søppelstativ. Området skal forlates i god stand og orden uten avfall på land eller i sjøen.

§ 6.Hunder.

Av hensyn til andre brukere og dyreliv skal hunder holdes i band hele året.

§ 7.Bålbrenning.

Åpen ild øker brannfaren, forårsaker skjemmende sår i naturen og sprekker i svaberg. Det er derfor ikke tillatt å tenne bål.

§ 8.Telting.

Området er forbeholdt dagsbesøkende, og det er derfor ikke tillatt å slå opp telt.

§ 9.Anmeldelse.

Alle som oppholder seg i Pelikanbukta har plikt til å følge disse adferdsreglene. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre anmeldelse eller bortvisning i samsvar med gjeldende rettsregler for det enkelte tilfelle.

Overtredelser av forskriften straffes med bøter i henhold til friluftslovens § 39, for så vidt ikke forholdet rammes av strengere straff.

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.