Forskrift om vern for Ultvedt landskapsvernområde, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-1986-06-20-1359
PublisertII 1986 463
Ikrafttredelse20.06.1986
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forUltvedt landskapsvernområde, Ringerike kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§13, jfr. § 6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Ultvedt landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 20. juni 1986. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, §§ 5 og 13, jfr. § 6 og §§ 21, 22 og 23 er tilstøtende områder til og åsene rundt Ultvedttjern naturreservat i Ringerike kommune, Buskerud fylke vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 20. juni 1986 under betegnelsen Ultvedt landskapsvernområde.

II

Landskapsvernområdet berører deler av gnr./bnr. 29/1 og 29/4 og dekker et areal på ca. 385 dekar.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet i juli i 1985. Kartet og vernebestemmelsene oppbevares i Ringerike kommune, hos fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et kalkåslandskap med sjeldne vegetasjonstyper (kalkfuruskog og kalktørreng) og varmekjær flora. Landskapsvernområdet er i tillegg buffersone rundt Ultvedttjern naturreservat.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig kan endre eller påvirke landskapets art eller karakter eller de naturlige vegetasjonsforhold er forbudt, herunder gjødsling, drenering, bruk av kjemiske midler, utslipp av forurensning, veibygging, uttak eller utfylling av masse, oppføring av kraftlinjer, hus eller anlegg, oppdyrking og innføring av nye treslag. Opplistingen er ikke utfyllende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å endre eller påvirke landskapets art eller karakter eller de naturlige vegetasjonsforhold vesentlig.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.I skogområder kan det drives skogsdrift etter godkjent plan. Ved avvirkning må det bare hogges mindre flater. Naturlig gjenvekst, lauvoppslag og dekorative furu- og lauvtrær bør få stå. Gjenvekst skal fortrinnsvis skje ved naturlig forynging, eventuelt planting av mindre flater.
3.På eksisterende innmark kan jordbruk foregå etter hensiktsmessige driftsmetoder. Dette gjelder også nødvendig gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til utbedring av eksisterende vei.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av vernebestemmelsene for landskapsvernområdet tillegges fylkesmannen i Buskerud.

X

Den myndigheten Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking m.v., og etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.