Forskrift om fredning for Solevatn naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud.

DatoFOR-1986-06-20-1361
PublisertII 1986 467
Ikrafttredelse20.06.1986
Sist endretFOR-2016-09-08-1061
Endrer
Gjelder forSolevatn naturreservat, Sigdal kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Sigdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 20. juni 1986. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 8 sep 2016 nr. 1061.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er myrområdet i nordenden av, samt deler av Solevatn i Sigdal kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 20. juni 1986 under betegnelsen Solevatn naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 130/1, 131/1, 4, 5.

Reservatet dekker et areal på ca. 518 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10 000, datert Miljødirektoratet september 2016. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Sigdal kommune, hos fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 8 sep 2016 nr. 1061.

III

Formålet med fredningen er å bevare et velutviklet deltaområde som er botanisk og landskapsmessig interessant, og som er viktig trekk og hekkeområde for fugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt fri ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Treslagskifte er forbudt.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jfr. viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellfly og modellbåter samt brettseiling.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.drift av skogen på fastmark utenfor randsonen (jfr. pkt. VI.1) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i, lov om skogbruk og skogvern.
4.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
5.motorisert tømmertransport over myra når marka er frosset og snødekt.
6.bruk av motorbåt i forbindelse med utøvelse av lovlig fiske.
7.beiting.
8.jakt på pattedyr i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
9.bruk av hund under kontroll i forbindelse med tillatt jakt.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen. Randsonen ligger innenfor reservatgrensen.
2.skoghygieniske tiltak i randsonen rundt myra omtalt under pkt. 1 og på eventuelle fastmarksøyer i myra.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Buskerud.

X

Den myndigheten Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking m.v., og etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.