Forskrift om fredning for Rismyr naturreservat, Drammen kommune, Buskerud.

DatoFOR-1986-06-20-1364
PublisertII 1986 473
Ikrafttredelse20.06.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forRismyr naturreservat, Drammen kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Drammen

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 20. juni 1986. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er myrområdet Ristjern i Drammen kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 20. juni 1986 under betegnelsen Rismyr naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 69/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 50 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet i juli i 1985. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Drammen kommune, hos fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et variert myrområde som er voksested for sjeldne plantearter på kalkgrunn, samt å ta vare på en tilgrensende og artsrik, forholdsvis uberørt lågurtgranskog.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt fri ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Treslagskifte er forbudt.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.
5.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
4.motorisert tømmertransport over myra når marka er frosset og snødekt.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til skoghygieniske tiltak i fastmarksområdene rundt myra.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Buskerud.

X

Den myndigheten Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking m.v., og etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.