Forskrift om fredningsbestemmelser for Ultvedttjern naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-1986-06-20-4225
Publisert
Ikrafttredelse20.06.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Ultvedttjern naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 1986 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, § 10, § 21, § 22, § 23.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63. § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er myrområdet rundt Ultvedttjern i Ringerike kommune, Buskerud fylke, fredet som naturreservat ved kgl. res. av 20 juni 1986 under betegnelsen Ultvedttjern naturreservat.

II

Det fredete området berører deler av gnr./bnr. 29/1 og 29/4. Reservatet dekker et areal på ca. 185 daa.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:5000. datert Miljøverndepartementet i juli i 1985. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Ringerike kommune, hos fylkesmannen i Buskerud, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare ei kalkmyr, med tilstøtende del av bekkedraget, som er voksested for sjeldne og interessante plantearter og å bevare en sjelden og sårbar innsjøtype, en Charasjø.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse, unntatt det son følger av tillatt fri ferdsel eller tiltak i med hold av punktene V-VIII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Mye plantearter må ikke innføres. Treslagskifte er forbudt.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med skjøtsel eller tillatt skogsdrift.
4.motorisert tømmertransport over myra når marka er frosset og snødekt.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til

1.skoghygieniske tiltak i fastmarksområder rundt myra og på fastmarksøyer i myra.
2.begrenset hogst i fastmarksonen dersom dette ikke skader verneformålet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtseltiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselplan, som skal inneholde nærmere retningsliner for gjennomføring av skjøtseltiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsens for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom dette ikke strir mot formålet for fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Buskerud.

Ultvedttjern naturreservat, Ringerike kommune, Ultvedt landskapsvernområde, Ringerike kommune.

Beskrivelse av knekkpunkter og grenseforløp.

Grensene har følgende knekkpunkter:

1.Grensemerke i østre hjørne av eiendom 29/1, mot 28/1 og 29/4.
2.3. 4. Knekkpunkter på eiendomsgrense mellom 28/1 og 29/4 i nordlig retning fra pkt. 1.
5.Knekkpunkt i eiendomsgrense mellom eiendom 31/13 og 29/4. I åsen ca. 300 m nord for Ultvedttjern.
6.Knekkpunkt i eiendomsgrense mellom 31/13 og 29/1. Ved søndre fot av langstrakt ås nordvest for området.
7.Vestre hjørne av eiendom 29/1 mot 31/13 og 31/7, 9.
8.Knekkpunkt i eiendomsgrense mellom 29/1 og 29/3. Ved grense mot dyrka mark.
9.Knekkpunkt i eiendomsgrense mellom 28/1 og 29/1. Mot nordvest på langstrakt ås sørvest for Ultvedttjern.
10.Grensepunkt på eiendomsgrensa mellom 28/1 og 29/1. Sør for tjernet, ca. 50 m fra vannbredden i trang kløft.
11.ca. 200 m nordvest fra pkt. 10. Ved foten av liten knaus, under den bratteste skråningen mot nord. Ved driftsvei.
12.Ved sti ca. 120 m nordnordøst for pkt. 11. Ved nordenden av kolle, ved driftsvei.
13.Ca. 320 m vestsørvest for pkt. 12, ca. 10 m sør for bekken, liten tydelig kolle med «dobbel» furu.
14.Ca. 20 m nordvest for 13, nord for bekken, søndre veikant, jorde utvider seg inntil veikant på nordsida. Nord for lite skogholt nord for veien.
15.Ved veien nord for tjernet, ved søndre veikant, ved foten av liten bakke, hvor liten bekk nordfra krysser veien.
16.Ca. 140 m østsørøst for 15. I bekken, sør for trang kløft, sørenden av hogstflate.

Mellom pkt. 1-2-3, 4-5 og 9-10-1 følger grensa eiendomsgrenser. Mellom pkt, 14-15 følger grensa søndre veikant. Mellom punktene for øvrig felger grensa rette linjer.