Forskrift om vern for Momyra naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1986-10-24-2026
PublisertII 1986 s 700
Ikrafttredelse24.10.1986
Sist endretFOR-1988-09-26-1090
Endrer
Gjelder forMomyra naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Åfjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 24. oktober 1986. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 29. september 1988 nr. 1090.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er myrområdet Måmyr i Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 24. oktober 1986 under betegnelsen Momyra naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 19/1, 19/14, 20/1, 20/2 og 20/3.

Reservatet dekker et areal på ca. 679 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1988. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Åfjord kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare en uberørt del av Midt-Norges fineste terrengdekkende myrkompleks, en særpreget landskapsform (drumlin), samt et tjern som er i suksesjon fra tjern til sump/myr.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturlige vekstvilkår, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel er forbudt. Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.tradisjonell beiting av husdyr og rein.
4.drift av skogen utenfor randsonen (jfr. pkt. VI 1) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i, lov om skogbruk og skogvern. Treslagskifte er forbudt.
5.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogdrift.
6.motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekt.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gi tillatelse til:

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen. Randsonen ligger innenfor reservatgrensen.
2.skoghygieniske tiltak i sonen rundt myra omtalt under pkt. 1 ovenfor og på fastmarksøyer i myra.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Skjøtsel skal skje etter plan godkjent av forvaltningsmyndighetene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan avgjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

X

Den myndigheten Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 om merking m.v., og etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for dette område til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.