Forskrift om vern for Reisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlas meahcci, Nordreisa kommune, Troms.

DatoFOR-1986-11-28-2112
PublisertII 1986 s 728
Ikrafttredelse28.11.1986
Sist endretFOR-2003-10-24-1264
Endrer
Gjelder forReisa nasjonalpark/Ráisa álbmotlas meahcci, Nordreisa kommune, Troms
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 3 jf § 4, LOV-1970-06-19-63-og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Reisa nasjonalpark, Nordreisa

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. november 1986. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 24 okt 2003 nr. 1264.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 3, jf. § 4, og § 21, § 22 og § 23, er det ved kgl.res. av 28. november 1986 fastsatt at et område i Nordreisa kommune i Troms fylke legges ut som nasjonalpark med navnet Reisa nasjonalpark (Ráisa álbmotlas meahcci).

II

Nasjonalparken dekker et areal på 803 km².

Grensene for nasjonalparken framgår av kart i målestokk 1:100.000, Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, juli 1986 og grensebeskrivelse.

Kartet og vernebestemmelsene oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III. Formål

Formålet med Reisa nasjonalpark er å bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt område.

IV. Verneregler

1. Landskapet
1.1 Landskapet skal være vernet mot tekniske inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, drenering og annen form for tørrlegging, framføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, merking av stier og løyper o.l.
1.2 Unntatt fra bestemmelsene i pkt. 1.1. er:
-uttak i nåværende størrelsesorden av vann fra Ráisjavri (Reisavatn) til Biddjovagge gruber
-drift og nødvendig vedlikehold av eksisterende
-anlegg for slikt vannuttak
-kraftlinje
-bygninger
-reindriftsanlegg
-bruer og klopper og
-stier og løyper
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med oppsyn og reindrift
-bygging av bruer og klopper
-merking av nye ruter (stier og løyper)
2. Plantelivet
2.1 Vegetasjonen, herunder også døde trær og busker, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel og beiting.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.2 Unntatt fra bestemmelsene i pkt. 2.1. er:
-Bruk av brensel og trevirke i reindriften i henhold til reindriftslovens bestemmelser.
-Bruk av trevirke (ris) til snarefangst.
-Bruk av nedfalt virke og tørre kvister til bål på stedet.
-Plukking av bær, matsopp og kvister til eget bruk, og ellers lovlig plukking av molte for salg.
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan til tillatelse til:
-Uttak av trevirke til brensel for hytter og gammer i nasjonalparken.
3. Dyrelivet

For viltet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter. Med viltet menes her viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr.

Nye dyrearter må ikke innføres.

Fiske er tillatt etter gjeldende bestemmelser for lakse- og innlandsfiske.

4. Motorferdsel
4.1 Motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og lavtflyvning med luftfartøy, er forbudt.
4.2 Unntatt fra bestemmelsene i pkt. 4.1. er:
-Motorferdsel i forbindelse med Forsvarets operative virksomhet og patruljering av riksgrensen.
-Motorferdsel i forbindelse med politi-, ambulanse-, brannvern-, rednings- og sikringstjeneste og oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsoppgaver. Øvelseskjøring for disse formål innen nasjonalparken er ikke tillatt.
-Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for utøvelse av reindrift.
-Bruk av beltekjøretøy på vinterføre og landing med luftfartøy i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende kraftlinje.
-Motorferdsel med tradisjonell elvebåt på Reisaelva nedenfor Nedrefoss.
-Bruk av motorfartøy på Ráisjavri.
4.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-Bruk av kjøretøy på barmark etter eksisterende kjørespor for vedlikehold av kraftlinje.
-Landing med luftfartøy og bruk av motorkjøretøy på barmark etter eksisterende kjørespor i forbindelse med reindrift.
-Landing med luftfartøy og bruk av motorkjøretøy etter eksisterende kjørespor for transport av felt storvilt.
-Motorferdsel i forbindelse med annen nødvendig transport.
5. Forurensning

Forurensning og forsøpling er forbudt. Avfall skal enten brennes eller tas med ut av området. Materiale som råtner og avfall ved de faste hyttene kan graves forsvarlig ned. Det må ikke brukes kjemiske midler som kan endre naturmiljøet. For øvrig gjelder lov om vern mot forurensninger og om avfall.

6. Ferdsel
6.1 All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og varsomt slik at en ikke skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er til ulempe for andre.

Idrettsarrangement er forbudt. Unntatt fra dette er skyss av turister med elvebåt.

6.2 Miljøverndepartementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i nasjonalparken dersom verneformålet gjør det nødvendig.
7. Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

8. Unntak fra vernereglene

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernereglene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig verdi, eller i særlige tilfeller når dette ikke er i strid med formålet med nasjonalparken.

9. Forvaltning av vernereglene

Forvaltningen av vernereglene tillegges fylkesmannen i Troms med unntak av myndighet etter pkt. 6.2. Forvaltningsmyndigheten kan delegere avgjørelsesmyndighet til Direktoratet for Statens Skoger vedrørende pkt. 1.3, 2.3 og 4.3.

0Endret ved forskrift 24 okt 2003 nr. 1264.

V

Den myndighet Kongen har etter §§ 4 og 6 om skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.m., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra vernereglene, blir for disse områdene overført til Miljøverndepartementet.

VI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.