Forskrift om vern for Ráisduottarháldi landskapsvernområde, Nordreisa kommune, Troms.

DatoFOR-1986-11-28-2113
PublisertII 1986 s 731
Ikrafttredelse28.11.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forRáisduottarháldi landskapsvernområde, Nordreisa kommune, Troms
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jf LOV-1970-06-19-63-§6og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Nordreisa

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. november 1986. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23, er det ved kgl.res. av 28. november 1986 fastsatt at et område i tilknytning til (Reisa) nasjonalpark i Nordreisa kommune i Troms fylke skal legges ut som landskapsvernområde med navnet Ráisduottarháldi landskapsvernområde (Ráisduottarháldi Sudjemeahcci) i samsvar med vedlagte regler.

II

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 80 km².

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:100.000, Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, juli 1986 og grensebeskrivelse.

Kartet og vernebestemmelsene oppbevares i kommunen, hos fylkesmannen i Troms, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III. Formål.

Formålet med Ráisduottarháldi landskapsvernomåde er å bevare et særpreget høgfjellsområde med løsavsetninger av stor naturhistorisk verdi, og å gi allmenheten adgang til friluftsliv i et slikt område.

IV. Verneregler.

1. Landskapet.
1.1 Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig er forbudt, herunder oppføring av bygninger og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, drenering og annen form for tørrlegging, framføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, merking av stier og løyper o.l.
1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1. gjelder ikke for nødvendig vedlikehold av eksisterende:
-bygninger
-reindriftsanlegg
-bruer og klopper
-stier og løyper
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med oppsyn og reindrift.
-bygging av bruer og klopper.
-merking av stier og løyper.
2. Motorferdsel.
2.1 Motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og lavtflyvning med luftfartøy, er forbudt.
2.2 Unntatt fra bestemmelsene i pkt. 2.1. er:
-Motorferdsel i forbindelse med Forsvarets operative virksomhet.
-Motorferdsel i forbindelse med politi-, ambulanse-, brannvern-, rednings- og sikringstjeneste og oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsoppgaver. Øvelseskjøring for disse formål innen landskapsvernområdet er ikke tillatt.
-Bruk av beltekjøretøy på vinterføre for utøvelse av reindrift.
-Bruk av beltekjøretøy på vinterføre t.o.m. 1. mai etter løype til Såmajavri i samsvar med forskrift etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-Landing med luftfartøy og bruk av motorkjøretøy på barmark etter eksisterende kjørespor i forbindelse med reindrift.
-Motorferdsel i forbindelse med annen nødvendig transport.
3. Forurensning.

Forurensning og forsøpling er forbudt. Avfall skal enten brennes eller tas med ut av området. Materiale som råtner og avfall ved de faste hyttene kan graves forsvarlig ned. Det må ikke brukes kjemiske midler som kan endre naturmiljøet. Forøvrig gjelder lov om vern mot forurensninger og om avfall.

4. Ferdsel.
4.1 All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og varsomt slik at en ikke skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er til ulempe for andre.

Idrettsarrangement og kommersiell turisme er forbudt.

4.2 Miljøverndepartementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i landskapsvernområdet dersom verneformålet gjør det nødvendig.
5. Skjøtsel.

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

6. Unntak fra vernereglene.

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernereglene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig verdi, eller i særlige tilfeller når dette ikke er i strid med formålet med landskapsvernområdet.

7. Forvaltning av vernereglene.

Forvaltning av vernereglene tillegges fylkesmannen i Troms med unntak av myndighet etter pkt. 4.2.

Forvaltningsmyndigheten kan delegere avgjørelsesmyndighet til Direktoratet for Statens Skoger vedrørende pkt. 1.3 og 2.3.

V

Den myndighet Kongen har etter §§ 4 og 6 om skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger m.m., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 om å gjøre unntak fra vernereglene, blir for disse områdene overført til Miljøverndepartementet.

VI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.