Forskrift om fredning for Øyastøl naturreservat, Hjelmeland kommune, Rogaland.

DatoFOR-1986-12-12-2292
PublisertII 1986 s 759
Ikrafttredelse12.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forØyastøl naturreservat, Hjelmeland kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hjelmeland

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res av 12. desember 1986. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et myrområde i Hjelmeland kommune, Rogaland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 12. desember 1986 under betegnelsen Øyastøl naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 42/1, 42/2 og 43/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 330 daa.

Grensene for naturreservatet fremgår av ortofoto i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet mai 1986. Ortofotoet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Hjelmeland kommune, hos fylkesmannen i Rogaland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et svært interessant og variert myrområde, med innslag av både fattigmyr- og rikmyrvegetasjon.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jfr dog punktene V og VI):

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Treslagsskifte er forbudt.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensingstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke fullstendig.

3.Motorisert ferdsel er forbudt.
4.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.tradisjonell beiting.
4.drift av skogen utenfor randsonen (jfr pkt. VI, 1 og 2) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i lov om skogbruk og skogvern.
5.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
6.motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekket.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra.

Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen. Randsonen ligger innenfor reservatgrensen.

2.skoghygieniske tiltak i randsonen rundt myra og på fastmarksøyer i myra.
3.anlegg av traktorvei.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredning krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Rogaland.

X

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks. Samtidig oppheves Miljøverndepartementets midlertidig vern av Øyastølsmyra 6. mai 1982 nr. 919.