Forskrift om fredning for Vigre naturreservat, Hå kommune, Rogaland.

DatoFOR-1986-12-12-2296
PublisertII 1986 s 767
Ikrafttredelse12.12.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forVigre naturreservat, Hå kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Hå

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res av 12. desember 1986. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et myrområde i Hå kommune, Rogaland fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 12. desember 1986 under betegnelsen Vigre naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 15/2.

Reservatet dekker et areal på ca. 22 daa.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet oktober 1985. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Hå kommune, hos fylkesmannen i Rogaland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare en rikmyr (av brunskjenetypen) med svært stor botanisk interesse, variert myrområde, med innslag av både fattigmyr- og rikmyrvegetasjon.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Treslagsskifte er forbudt.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk og andre konsentrerte forurensingstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke fullstendig.

3.Motorisert ferdsel er forbudt.
4.Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
5.Ferdsel og beiting i området kan reguleres.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredning krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Rogaland.

IX

Den myndighet Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 til merking av fredninger m.v., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse områdene til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.