Forskrift om fredning for Apoteket naturreservat, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-02-06-100
PublisertII 1987 s 57
Ikrafttredelse06.02.1987
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forApoteket naturreservat, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Apoteket naturreservat, Trondheim

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 6. februar 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 24 mai 2002 nr. 587, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et edelløvskogområde ved Mulbergan på Byneset i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 16. februar 1987 under betegnelsen Apoteket naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning den 24. mai 2002.

0Endret ved forskrift 24 mai 2002 nr. 587.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 223/1, 223/8, 225/1.

Reservatet dekker et areal på ca 54 dekar.

Grensene for reservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning mai 2002. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Trondheim kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 24 mai 2002 nr. 587.

III

Formålet med fredningen er

-å verne et edelløvskogområde med et bredt spekter av varmekjære plantesamfunn,
-å verne et særlig vakkert landskapsområde og
-å verne dyrelivet i området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Treslagsskifte er ikke tillatt.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.
5.Militære øvelser, organisert idrettsutøvelse medregnet opplegg for orientering, trimløyper etc., riding, bålbrenning, camping og telting er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Hogst av trær etter forutgående blinking av herredsskogmesteren.
4.Krattrydding mot dyrket mark.
5.Gårdsvegen kan vedlikeholdes.
6.Motorisert ferdsel på eksisterende veier.
7.Opprensing og eventuell utvidelse av vannreservoaret.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til

-beiting.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet1 etter denne forskriften.

1Miljødirektoratet legger inntil videre forvaltningen av fredningsforskriften til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
0Endret ved forskrifter 24 mai 2002 nr. 587, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

X

Den makt Kongen har etter § 6 og § 10 til å fastsette nærmere regler om områdene og skjøtselen av dem, etter § 21 om merking av fredninger m.m., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsreglene, blir for disse områdene delegert til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.