Forskrift om fredning for Hosensand landskapsvern- og naturfredningsområde, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-02-06-104
PublisertII 1987 s 66
Ikrafttredelse06.02.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅfjord kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§9og§13, jf LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Åfjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 6. februar 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 §§ 5, 9 og 13, jf. § 6 og §§ 21, 22 og 23, er et løvskogområde på vestsiden av Stokkøya i Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som landskapsvern- og plantefredningsområde ved kgl.res. av 6. februar 1987 under betegnelsen Hosensand landskaps- og plantefredningsområde.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/20 og 89/21.

Reservatet dekker et areal på ca. 40 dekar.

Grensene for det fredete området framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1985. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Åfjord kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er

-å verne en lokalitet med helt spesielle kvaliteter som botanisk verneområde, bl.a. et flygesandfelt som er unikt i denne del av landet og en tindvedskog og en bjørkeskog som på grunn av skjellsandunderlaget danner helt spesielle vegetasjonstyper og
-å sikre et av de største tindvedbestand i Norge, hvis beliggenhet så langt ute på kysten gjør området ekstra verneverdig.

IV

For landskapsvern- og plantefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Treslagsskifte er ikke tillatt.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Alle inngrep som vesentlig endrer eller innvirker på landskapets art eller karakter er forbudt, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler, uttak, lagring, oppfylling eller planering av skjellsand eller annen masse og utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.
5.Militære øvelser, organisert idrettsutøvelse medregnet opplegg for orientering, trimløyper etc., riding, bålbrenning, camping og telting er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Fortsatt bruk av potetåker i sørlige deler av området.
4.Beiting.
5.Fortsatt gjødsling av beitemark som tidligere ble gjødslet.
6.Uttak av bjerkeved etter forutgående blinking av herredsskogmester.
7.Motorisert ferdsel på veier i det fredete området.
8.Vanlig bruk av to fritidsboliger med tomter innenfor landskapsvernområdet.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

IX

Den makt Kongen har etter §§ 6 og 10 til å fastsette nærmere regler om områdene og skjøtselen av dem, etter § 21 om merking av fredninger m.m., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsreglene, blir for disse områdene delegert til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.