Forskrift om fredning for Nedre Hassel landskapsvernområde, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-02-06-105
PublisertII 1987 s 68
Ikrafttredelse06.02.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forRissa kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jf LOV-1970-06-19-63-§6og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Rissa

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 6. februar 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23, er et edelløvskogområde i Trøahaugen i Rissa kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 6. februar 1987 under betegnelsen Nedre Hassel landskapsvernområde.

II

Det fredete området berører gnr/bnr: 135/2.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 110 dekar.

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1985. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Rissa kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er

-å verne et særpreget hasselbestand som representant for de fattige hasselskogene i Sør-Trøndelag.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig endrer eller innvirker på landskapets art eller karakter er forbudt, herunder oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler, uttak, lagring, oppfylling eller planering av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler. Opplistingen er ikke fullstendig.
2.Oppdyrking, endring i sammensetning av treslag ved skogkultur eller rydding av større flater er forbudt.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Beiting.
3.Drift av sag i sørlige del av området.
4.Mekanisk rydding under kraftlinje.
5.Uttak av ved etter forutgående blinking av herredsskogmester.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

IX

Den makt Kongen har etter §§ 6 og 10 til å fastsette nærmere regler om områdene og skjøtselen av dem, etter § 21 om merking av fredninger m.m., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsreglene, blir for disse områdene delegert til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.